Black Wildebeest
Ingongoni Lemnyama

© Peter Delaney

Ligama

Ingongoni Lemnyama noma Lemhlophe–tailed gnu (Connochaetes gnou)

Kutiveta Kwato

Ingongni Lemnyama inemutimba lonemubala lonsundvu lotopele nalokumnyama, neboya lobungasenhloko kanye nemsila lomhloshana lomudze. Lemilili yomibili inetimphondvo letisindzako letigobekile futsi. Tinkhabi tikala kunye na kubili nge mamitha ngasemahlombe ato bese sisindvo sawo siba likhulu lemashumi nesitfupha nakunye ngema kg. Tinkhomo tikala kunye ne lishumi nesitfupha sema mitha ngase mahlombe ato bese sisindvo sato siba likhulu lemashumi nakutsatfu ngema kg. Letimphondvo tematfole ticondzile, bese ticala kugoba nakakhula lamatfole anetinyanga letiyimfica ngebudzala.

Kudla Letikudlako

Ngebunhloko bato tidla tjani lobusakhula, ngesizatfu sekunconota kukhetsa tjani lobunengi, futsi ngemahlandla tidla emahlatsi noma tihlahlana noma emacembe lamancane ekunonga kudla.

Kutiphatsa Kwato

Ngebubaphansi kwayo, Ingongoni Lemnyama itfolwa emihlambini lemitsatfu leyo leyatiwa ngekutsi inetinkhabi letijakisela kuyo khanga tinkhomo letimukelanako, umhlambi wetesifazane, kwekugcina ngumhlambi losahamba uwodvwa lote sifazane ecelelin kwawo. Tinkhabi letibusako tibekwa ematsafeni lapho tibatodvwana khona, ngayinye yato iyakhona kutilwela noma kutivikela. Tonkhe tinkhabi letindzala tiyasuswa kuleto letiphansi. Leti tilwane tikhombisa kutitsandza letinye tindzawo,letikhetfwe ngekubonisa kutsi tiphephile.

Habitat

Indzawo letiyinconotako ngulevulekile lesemadlelweni etjani, futsi tigwema tindzawo letinetjani lobudze netitselo letisebumnyama.

Lapho Titfolakala Khona

Tingongoni letimnyama titfolakala kakhulu eNingizimu Afrika. Ngetemulandvo Ingongoni Lemnyama ihlala enkhabeni yalelive lenemadlelo lavulekile lanetjani, kusuka eNorthern Cape, eFree State, tigodzi letise southern Highveld ye Transvaal lendzala, e western yase Lesotho, ne western yase Swaziland nemadlelweni lasetindzaweni letingaphansi kwe Drakensberg eKwaZulu-Natal. Muva nje tatiswe etindzaweni letinye tala eveni nemave lakabomakhelwane. Ngenombolo lephose ibe tigidzi letimashumi nakubili temakhulu akukabukwa ngekutsi kuyingoti.

Lucwalingo Lwembhalo

Ngekususwa etindzaweni letivulekile ngendzaba yekulima lokwentiwako letingongoni letimnyama tiphila kahle endzaweni yetilwane nasendzaweni lefihlekile kuphela. Tiphindze tahanjiswa tamikiswa endzaweni lekhashane yase Kenya. Naloku tinombolo letinkhulu take tatfolwa etinkhabeni tase Ningizimu Afrika phambilini atizangwe tisuswe timikiswe kulenye indzawo njengoba tingongoni letiluhlata sasibhakabhaka tisenta kuletinye tindzawo.