Black Wildebeest
Dikgokong

© Peter Delaney

Leina

Kgokong (Connochaetes gnou)

Ponalo

Kgokong ke ye ntshu e na le mmele wo mosootho wa goba le bo ntshu ga nnyane, moriri wo mo telele le mosela yo mo telele wo mosweu. Ka moka ga tšona tše tona le tše tshadi di nale manaka a boima le a go kobega. Ditshukudi di kala dimetete tše 1.2 ka magetleng e be di be le boima ba go lekana le dikhilokereme tše 161 Kg. Dikgomo tšona di kala metere wa 1.16 ka magetleng a be di be le boima ba go lekana le dikhilokereme tša go lekana le 130. Ka tlhago manaka a di a thwii e bile a thoma go gola ka dikgwedi ya senyane.

Dijo

Di phela ka go ja mehlare gantšhi dikgetha bjana ka nako ye ngwe, mohlašana le dinoko.

Boitshwaro

Dikgokong tše ntshu di hwetšegala ditšhabeng tše tharo tša go fapana, go na le tšeo di nalego mafelo a di tšhukudu ao a phadišanago go khahla dikgomo diphuti tše tshadi, le diphuti tše noši. Dikgomo tša go rema di phatlaleditšwe go putla ya lefelo la batho ka moka ga tšona di bolokile. Ka Tlhago ditšukudu tše kgolo di phela ka dibudutu moo. Muhuta wo o bontsha kgatlhego mo mafelong a mangwe ao a, kgethilwego, a go bonagala ka lebaka la poloko.

Lefelo

Di rata lefolo la go bulega gomme ga di rate mafelo ao a nalego mabjang a matelele le a goba le mehlare.

Moo di hwetšwago gona

Kgokong tša naga tše ntshu di tlwalegile mo Afrika Borwa. Go ya ka Histori dikgokongt tše ntshu di dula nageng ya go buleha go tloga Northern Cape, Free State, Le Borwa ba highveld ya Transvaal, western Lesotho, western Swaziland le mefelo a gona le bjang bjalo ka Drakensberg koa KwaZulu-Natal. Ga se kgale di be dile mafaseng a mabedi a di naga. Ka setšhaba sa go lekana le 12 00 e bile ga di ka gare ga kotsi.

Lenane dintlha

Di tlošitšwe mo di tlwatšego gona ka lebaka la go lema, Dikgokong tša naga tše ntshu di kgona fela go bolokega dipolaseng tša diphoofolo le mafelo a go fitlhega. Ba ile ba di tloša ba di iša Kenya. Le ge dipalo di ile tša hwetšaga mo Afrika Borwa mengwaga ye fetilego e bile ga be sa ba di tloše gape.