Black Wildebeest
Ikonkoni eNzima nanyana ikonkoni enomsila omhlophe

© Peter Delaney

Ibizo

Ikonkoni eNzima nanyana ikonkoni enomsila omhlophe (Connochaetes gnou)

Ukwakheka Kwayo

Ikonkoni inomzimba ozotho ukuya konzima, noboya obude kanye nomsila omude omhlophe. Eziduna nezisikazi zineempondo ezibudisi ezigobekele phambili. Iinkunzi zimamitha ayi-1.2 emahlombe begodu zinobudisi bamakhilogremu ama-161 Kg. Iinkomo zimamitha ayi-1.16 emahlombe begodu zinobudisi bamakhilogremu ama-130 Kg. Iimpondo zamakonyana zona zinqophile, begodu zithoma ukukhula zitjengise ukugobeka nasele zineenyanga ezilithoba ubudala.

Ukudla Okukhethwako

Kuhlekuhle zidla utjani, zinyula bona khulu bese kwesinye isikhathi zidla amatjhwaba wemitjhana kanye neemila.

Indlela Yokuziphatha

Ngokwendawo yokuhlala, ikonkoni itholakala ngemihlobo yemihlambi emithathu okungileyo efaka hlangana iinkunzi zendawo eziphalisana ngokudosela iinkomo kizo, imihlambi esikazi, bese kokugcina kube mihlambi yeempohlo. Iinkunzi eziphetheko ziba ngaphetjheya kwendawo eyodwa, bese enye nenye yazo ivikelwa ngokumajadu. Ngokuvamileko esikhathini esinengi iinkunzi ezidala ziba zodwa kunomakhiwo ezinye ezihlala kiwo. Lemihlobo itjengisa ukuba khona khulu nanyana ukuthanda iindawo ezithileko, ezikhethiweko mayelana nokobana zihlale zibonakala ukuqinisekisa ukuphepha kwazo.

Indawo Yokuhlala

Zithanda ukuhlala endaweni emumango, begodu azithandi ukuhlala eendaweni ezinotjani obude namahlathi aminyeneko.

Lapha zitholakala khona

Iinkonkoni zivame ukuba khona eSewula Afrika. Ngokomlando iinkokoni bezihlala endaweni evulekileko ephakathi emmangweni onotjani wenarha, ukusuka eTlhagwini Kapa, e-Free State, eemfundeni zeSewula yendawo okwakuyiTransvaal kade, etjingalanga ye-Lesotho, etjingalanga ye-Swaziland neendaweni ezimumango ngenzasi kwe-Drakensberg ngale KwaZulu-Natal. Mhlapha nje zethulwe kwezinye iingcenye zenarha neNarha ezibomakhelwana. ngokwesibalo sazo esibalelwa kuma-12 00 azithathwa njengalezo ezisengozini yokutjhabalala.

Amanothi

Zisusiwe eendaweni ezinengi okungezazo ngokwemvelo ngesimanga sokulima, iinkokoni zisinda kwaphela emaplasini aziinqhiwi neendaweni zangasese, lapha zifuywa khona. Kungenzeka kube zisuswe kwezinye iindawo ezifana nabo-Kenya. Nalokha inani elinengi lazo lakhe latholwa kade emmangweni ephakathi kweSewula Afrika, zona azimane zifuduke zikhambe zimihlambi njengalokhu kwenza eminye imihlobo yazo ebizwa ngokuthiwa ma-Blue Wildebeest.