Barberton Daisy
Imbali ye Barberton

© Jacques Marais
Barberton Daisy.

Ligama

Imbali ye Barberton

Ligama Lelathini

Garbera jamesonii

Inchazelo

Le Barbeton yimbali lencane lenemacembe lamise kwetimbali; ihlukanisekile kakhulu. Letimbali titimbali letitinhloko letakhiwe ngaletinengi, letincane, letihlangene timbali noma ngetimbali letincane. Letimbali tingaba bovu, phinki, luphuti noma mtfubi bese tivela ngenyanga yeNgci kuya kunyenga yeNgongoni.
Lokuma kwalesihloko salembali kuhluka kakhulu noma kanengi. Letinengi tilwane tinemakinobho lafana nenhloko lete imbali levelile, tibe letinye tinaso sihloko lesibhalwe ngema cashata kukhanga emabhungane labawakhile. Lomndeni wetimbali ngumunye lomkhulu kulomndeni wetihlahla emhlabeni wonkhe, letingetulu kwetinkhulungwane letimbili nakutsatfu.

Indzawo

Le Barberton Daisy ikhula esifundzeni lesiseNyakatfo yase Ningizimu Afrika kanye nase Kruger National Park.

Inhlanyelo

Inhlanyelo yetimbali inetinedlwana noma boya lobuncane noma lamanye ema parachute layindlela yebuchwepheshe lasitako nakunemoya kutsi tingaphephuki noma tingasakateki.

Luhla noma umbhalo lohlanganisiwe

Le Barberton Daisy (Imbali) ivela ngesicumbi njengetitfombo etindzaweni letila Ningizimu Afrika, futsi iyimbeji kumacembu lamanengi etemidlalo, kufaka ekhatsi licembu le rugby iBlue Bulls, kanye naletinye tinhlangano. Futsi iphindze imelele kufulegi kanye nesikhali sesifundza seMpumalanga.
Libitwe ngekutfolwa kwalo, Robert Jameson, nalendzawo lapho yatfolwa khona, edolobheni lase Barberton lelisesifundzeni saseMpumalanga, le Mbali yase Barberton icatjangwa kutsi nyalo ngiyona mbali ijutfjwa lamhlabeni kwentela kuhlanganisa timbale.