Barberton Daisy

© Jacques Marais
Barberton Daisy.

Igama

Ithuthumbo elisarulana phakathi le-Barberton nofana le-Transvaal (Barberton Daisy or Transvaal Daisy)

Igama lesi-Latin

Gerbera jamesonii

Ihlathululo

Umhlobo lo wethuthumbo i-Barberton Daisy mncani, amakarawo anesakhiwo samathuthumbo esinghwarako, ukuhlukaniseke khulu kabili. Kumhlobo obonakala uziinhloko zamathuthumbo begodu wakheke ngemihlobo yamathuthumbo eminengi, emincazana, kanye neminyeko. Imibalawo ingaba bomvu, ibebukhobe, sarulana, nofana ibenombala welamuna begodu avela khulu ukusuka ngenyanga kaRhoboyi ukuyela kuNobayeni. Izakhiwo seenhloko zamathuthumbo la zihluka khulu. Eminye imihlobo eminengi yakheke njenge kunubhe nokho enganayo imisebe ebonakala khudlwana, kuthi amanye abe nayo imisebe evame ukutswayeka ngamacatjhazana avame ukurhola iinyosi ezibubuzelako.
Umndeni womhlobo lo wethuthumbo uhlangana neemilo zemindeni emikhulu umhlaba zombelele, ngokuthi ube nemihlobo engaphezu kwama-23 000 species.

Indawo yalo yemvelo

Ithuthumbeli limila esiFundeni seTlhagwini eSewula Afrika kanye nesithameleni seembandana i- Kruger National Park.

Imbewu

Imbewu yethuthumbeli incani begodu yakheke ngokuba namisebe efana pheze neenhluthu nofana ingafaniswa nokhunye okukhambelana ne-parachute esiza ikurhatjha umoya.

Ibuthelelo ngomangwawo

Ithuthumbeli sele lifunyene ubujamo obufana nesiqhema esande endaweni eyodwa kezinye iincenye zeSewula Afrika, begodu linjalo nje lisetjenziswa njenge tshwayo eenqhemeni ezinengi zezemidlalo, okufaka hlangana isiqhema sakamakhakhulararhwe i-Blue Bulls rugby union,kanye nezinye iinhlangano. Linjalo nje liyakhonjiswa eflarheni kanye naku-Court of Arms yesiFunda se-Mpumalanga.
Lathiyelelwa ngowalifunako, u-Robert Jameson, kanye nendawo elatholakala kiyo, ekuyidorbha le-Barberton esiFundeni se-Mpumalanga, ithuthumbeli njenganje sele lithathwa njengeliphuma phambili mhlabeni ngokuhleleka kwamathuthumbalo.