Barberton Daisy
Daisy ya Baberton

© Jacques Marais
Barberton Daisy.

Leina

Daisy ya Baberton, Thransefala Daisy

Leina la selatini

Gerbera jamesonii

Tlhalošo

Daisy ya Baberton ke ye nnyane le rosethe ya i bopilwe ka kelohloko; gantši di aroganego. Matšoba a ke hlogo tša matšoba a di dirilwego ka bontšhhi bja matšobanana a mannyane, a hlakantšhitšwe goba matšobana. Matšoba a ka ba, bopinki le mmala wo mohubedu, goba le mmala wa namune, boserolane gomme e bonagala go tšwa ka Phato go ya go Manthole. Sebopego sa hlogo ya letšoba se fapana kudu. Tše ntšhi tša diphedi di na le dihlogo tša go swana le konopi ka ntle le matšobana, a go bontšha mahlasedi matšobana, ge a mangwe a ka ba le mahlasedi a go ba le dipatswa go goketša dikgogolaboloko tša go dulafatša tšeo di di etšišago.
Lapa la Didaisy ke le lengwe la bontšhi bja leloko la dibjalo lefaseng ka moka, ka dipehdi tše 23 000.

Mafelo a bodulo

Daisy ya Baberton e mela ka Profenseng ya Lebowa bja Afrika Borwa le Phakeng ya bosetšhaba ya Kruger.

Peu

Dipeu tša didaisy di na le ditšhutla tše nnyane tša moriri goba ditlabelo tše dingwe tša go swana le sephasedi tša go thuša go semela ke phefo.

Dintlha tša naga

Daisy ya Baberton e tšweleditše maemo a go swana le bodumedi ka dikarolong tša ka Aofrika Borwa, gomme ke seka sa palo ya dihlopha tša dipapadi, go akaretšwa mokgatlokopano wa moraloko wa rakabi wa Di-Blue Bulls, le mekgatlo ye mengwe. Gape se laeditšwe go folaga le leswao la naga ya Profense ya Mpumalanga
E theilwe leina ka motho wa go e kutulla, Robert Jameson, le lefelo la kutollo ya yona ya toropo ya Baberton, profenseng ya Mpumalanga, Daisy ya Baberton bjale go gopolwago ele go bontšhi bja matšoba lefaseng segwa kudu go feta matšoba kamoka lefaseng ka lebaka la go kgabiša.