Aardvark
Sambane

© Nigel Dennis

Libito

Sambane (Orycteropus afer)

Kubukeka kwaso

Tinemtimba longaba ngemakhulu lalishumi nakunye emasentimitha ngebudze bese lihlombe liba ngema shumi lasitfupha emasentimitha, bese umsila uba ngemashumi lasitfupha kuya kumashumi lasikhombisa emasentimitha budze. Sikhumba sona singumbala lofuna kubaphinki sabu mphunga bubendze nekucina noma kuhhedla, netinwele letisa mtfubi. Lesikhumba sicinile kakhulu kwentela kutsi sitovikeleka etilwanyaneni letincane. Lomtimba lomncane locinile we Aardvark unekugobeka lokudze ngasemuva.
Lemilente yaso lenemandla imbonyeke ngetiboya letimnyamana bese tinyawo tangaphambili tine mibalo lemine bese letangemuva tinalesihlanu, bese tonkhe letinyawo tinetingalo letigobekile letihlabako. Letingalo kuletinyawo tangaphambili tisetjentiswa nakugujwa. Sambane siphindze sisebentise letingalo tayo uma ihamba. Tindlebe tayo tinkhulu, phindze tibe tincane ngasekugcineni.
Lomsila ucinile futsi unemandla uphindze wente kuncipha ngasekugcineni. Indzawo lengakavami ye Sambane ngematinyo aso, mancane kunalawa aletinye tilwane futsi kulabadzala atfolakala emuva kwemhlatsi. Lamatinyo akahlangani nemhlatsi futsi amila ngekuphangisa imphilo yonkhe ye Sambane. Futsi akamili skhatsi sinye. Lamatinyo eme ngekulandzelana, futsi ete timphandze. Lamatinyo akavaleki ngentfo lenta kubamhlophe njengaleletinye tilwane kepha avaleke ngentfo lesa semente.

Kudla Letikudlako

Kudla kwe Sambane kufaka tilwanyana netintfutfwane. Tidla ebusuku tiphindze tilandazele lendledlana lencane leshona etigodzini taletintfutfwane. Tidla ngekufunfutsa ngetimphumulo emhlabatsini tihamba ngemaginjolo. Tihamba sigaba lesingangelishumi nesitfupha semakhilometha tifuna kudla kusihlwa. Tidla sidvuli ngesidvuli setintfutfwane ngaletingalo tato letinemandla. Ngalolulwimi lwato lolunwebekako lolungemakhulu lwemashumi lamatsatfu ngema milimitha (300 mm,) lelimbonywe ngematse lanambutelako libamba tintfutfwane liphindze litihlafune. Sambane siphindze sitsandze luhwabhu. Njengalesimo salokudla lamatinyo latsambile ayancipha abe mancane njengemapegs ungatsi alungele kujuba tigogo tetintfutfwane.

Kwakhiwa Kwetilwane

Kute sikhatsi sekwakhiwa kwe Sambane. Sikhatsi sekuba ngaphakatsi esiswini singemashumi lasikhombisa etinyanga bese kuvela umntfwana lomncane. Sambane lesincane sitalwa siphinki singenatinwele. Tihlala emgodzini sikhatsi lesingangemaviki lamabili kubengukhani bangaphuma tihambe nabomake bato ngaphandle. Leletincane tacala kudla tintfo leticinile nasetihlanganise tinyanga letintsantfu futsi tiyekela kudla kubomake bato nasetinetinyanga letisikhombisa. Tifika ekukhuleni kwato nasetingemashumi lamabili ngemnyaka.

Imphatfo

Lona mahlala yedvwa loyi Aardvark lotsandza kuphitsitela yedvwa, noko bayatsandza kuti shisa ngelilanga ngasekungeneni kwemigodzi yabo. Ekuhambeni kwelilanga batsandza kulala batigoce njengebhola. Babagubhi bemigodzi, letinyawo taphambile tisetjentiswa njengemathuluzi, tiphushela kungcola emuva tibe leletisemuva tiphushela emaceleni. I Aardvark igumba umgodzi ngetizatfu letiningi, kutfola kudla, kufihla inhloko noma umtimba, phindze kupha indzawo lephephile kubantfwana babo. Lemigodzi ibalishumi nakutsatfu imitha ngekushona (13 m long) iphindze ibene nemakamelo lahlukene neminyango yekungena leminengana, futsi titsi tingayishiya lemigodzi ibese isetjentiswa nguletinye tilwane letifana neNgulube yesiganga nabo Jakalazi. Ema Aardvarks eva kahle etindlebeni kepha akaboni kahle emehlweni. Lokutfusa kakhulu iAardvark iyakwati kubhukusha emantini. Umayetfuka iAardvark yenta umsindvo lomncane wekukhala.

Titfolakalaphi

Ema Aardvark atfolakala esub-Saharan African eSavanna, endzaweni legcwele tjani Kanye nasemahlatsini lavulekile lapho kunemhlaba lophushutelako phindze kube nekudla nemanti lalingene. Ema Aardvark akatfolakali endzaweni leyomisile futsi lenematje njengelihlandze. Ema Aardvarks akayinaki indzawo lelihlatsi.