Zebra
Pitsi

© Shem Compion
Go na le mehuta ye mebedi ya dipitsi ka Borwa bja Afrika, tša Molaleng goba tša lešoka la Burchell le Pitsi ya Thaba. Bjalo kage maina a bolela di hwetšagala ka go fapana ga madulo, le ge e le gore go diragala di be mmogo mafelong moo molaala le dithaba di hlakanago. Di phidi tša boraro, Pitsi ya Grevy e hwetšwa ka Afrika Bohlabela.

Pitsi ya Burchell

Pitsi ya Burchell ke ye tlwaelegilego kudu Kontinenteng ya Aforika ka bophara le go hlophiwa bjalo ka sephidi ša tše šupago tša yona. Gore Pitsi ya Quagga e be phoofolo ye e fedišitšwego ke sephidi sa nagagodimo ya molaala le ba Paelotši ba leka go e buša go tšwa go ba kotsing ka lenanneo la diteko tša madi go tšwa go dipitsi tše hlophilwego. Lenaneo le bile le katlego kage go ena palo tše bogegago bjalo ka Pitsi ya Quagga ka bootee di sepela molaaleng.

Pitsi ya Thaba

Bjalo ka ge leina le bolela Dipitsi tša Thaba di hwetšwa mafelong a godimo a Kapa Bodikela le diprofense tša Kapa Bohlabela tša Aforika Borwa le mo go omilego mafelong a nago le dithaba ka Namibia.
Ke ye nnyane go feta Pitsi ya Burchell, Dipitsi tša Thaba di dirilwe ka diphidi tše pedi: Pitsi ya Kapa ya Thaba le Pitsi ya Thaba ya Hartmann.

Dintlha tše Kgahlišago ka Dipitsi

Ga go dipitsi tše pedi tša methalo ya go swana, bjalo ka kgatišo ya menwana ya methalo ya batho, tša pitsi ke tša go ikgetha go e nngwe le e nngwe. Pitsi ya Burchell ke phoofolo ya setšhaba ay naga ay Botswana, le gore e hwetšwa e le leswao la bosetšhaba.