Zebra
Iduba

© Shem Compion
Kunemihlobo emibili yamaDuba weSewula ye-Afrika, owaziwa nge-Plains nofana Burchell’s Zabra kanye nalawo wentabeni abizwa nge-Mountain Zebra. Njengomba igama layo lihlongoza, kumhlobo otholakala eendaweni ezinengi ezihlukeneko, nanyana aziwa ngokuphila woke lapho umhlobo we-Mountan kanye ne-Plains ihlangana khona. Kunomhlobo wesithathu obizwa nge-Grevy’s Zebra otholakala ePumalanga ye-Afrika.

Burchell's Zebra

Umhlobo we-Burchell’s Zebra ngiwo ojayeleke khulu enarhakazini ye-Afrika begodu ufakwa ngaphasi komkhakha wemihlobo yawo elikhomba etholakala eendaweni zawo. Umhlobo obizwa nge-Quagga nongasekho, uza nomhlobo wema-Plain Zebra kunjalo nje abososayensi bamaphilo nebhoduluko basalinga ukuwubuyisa umhlobo lo ngokusebenzisa ihlelo le-DNA yamaDuba akhethiweko.
Ihlelweli libe yipumelelo khulu ekubuyiseni umhlobo ombalwa obonakala njengama-Quagga otjhagala njengomhlobo wama-Plains. Fumana ilwazi elingeneleleko nge- Burchell's Zebra

Mountain Zebra (amaDuba Wentaba)

Njengombana igama lawo litshwaya (Mountain Zebra) atholakala khulu eenqongolweni zeendawo zesiFunda seTjhingalanga nePumalanga Kapa eSewula Afrika, kanye neemfundeni ezinengi zeentaba ezinganazulu ze-Namibia.
Nokho lomhlobo mncani kunomhlobo we-Burchell’s Zebra, umhlobo lo (Mountain Zebra) wakhiwe ngemihlobo emibili okungilowo weentaba zephondolwandle Cape Mountain Zebra kanye ne-Hartmann's Mountain Zebra

Amaphuzu Akarisako ngamaDuba

Iduba elinye nelinye linomuda ohlukileko kuneyamanye amaDuba, umehluko lo ufana nemitlhala yomuno yomuntu njengombana nayo ingafani neyabanye nje. I-Burchell’s Zebra lingelenarheni ye-Botswana begodu litholakala ku-coat of arms yenarha ye-Botswana.