Zebra
Lidvuba

© Shem Compion
Timbili tilwane temadvuba la Ningizimu Afrika, kune Lidvuba le Plains noma iBurchell kanye ne Lidvuba Lentsaba. Njengoba asho lamagama lamadvuba avela etindzaweni letinkhulu letehlukene, nomanje atiwa avela kanyekanye etindzaweni letivulekile netintsaba letehlela kulenye. Silwane sesitsatfu, Lidvuba le Grevy litfolwa eAfrika Lesemphumalanga.

Lidvuba le Burchell

Lelidvuba le Burchell latiwa kakhulu ngesheya kwesifundza saseAfrika futsi sekumenyetelwe kutsi linetilwane letinye letisikhombisa letihambela ngakilo. Le Quagga silwane lesinye se Lidvuba le Plain bese bosayensi bafuna kulibuyisa emuva kusuka kungabi nemndeni ngekwenta tinhlolo tema DNA alamanye emadvuba lakhetsiwe.
Loluhlelo libeyimphumelelo ngetinombolo tema Qugga labonwa ngalinye ayaluka tiganga futsi.

Lidvuba Lentsaba

Njengoba lisho leligama leLidvuba Lentsaba litfolwa etindzaweni letiphakeme letise Letisenshonalanga kanye nase Mphumalanga yetifundza te Ningizimu Afrika phindze tindzawo letomile noma letite kahle imvula letisetintsabeni tase Namibia.
Yincanyana kunelidvuba le Burchelli, emadvuba entsaba akhiwe ngetilwane letimbili: Cape Mountain Zebra kanye ne Hartmann’s Zebra.

Tintfo Letichazako Ngema Madvuba

Akusiwo emadvuba lamabili lanemigca lefanako, njengoba imigca lesetifupheni tebantfu nalemigca yemadvuba ihlukile ngalokutsite ngebunye bato. Lidvuba le Burchwll lidvuba lemhlaba laseBotswana futsi litfolwa emahawini elive.