Side-striped Jackal
Phokojwe

© Shem Compion

Leina

Phokojwe side-striped Jackal [Canis adustus]

Ponalo

Phokojwe Side Striped Jackal (Canis adustus) ke phoofolo ye tšutlago bošego e nyakile go swana le mpša ka hlogo le mmele tša go kala dimillimetere tše 650-800 le mosela wa go ba le botelele ba go lekana dimillimetere tše 300-400. Botelele bja magetla bo lekana le dimillmetere tšeShoulder 400- 500 le mmase wa dikhilometere tše 7-12. Ke phoofolo ya go ba le dihlong e bile ga e bonagale kudu.
Phokojwe the Side-striped Jackal ke phoofolo ye tona go fetiša diphokojwe tše dingwe tša go swana le Black-backed Jackal. E na le mmala wo mosetlha le mokokotlo wo montsho, ka morago di na le maswao a go thalwa ka bošweu le no bontsho ka tlase. Mosela o na le bošweu mola ditsebe e le tše ntsho.

Dijo

Katlego ya muhoto wo ke bokgoni ba go ja dijo tša fo fapana, di fetola dijo go ya ka peelano ya tikologo. Dijo tša ka mehla ke diamuši, carrion, dienywa, difela, digagabi, mae le dinyonyane. Phokojwe The Side-striped Jackal ga e je diphoofolo tše dingwe kudu go swana le diphokojwe tša go swana le Black-backed Jackal.

Pelego

Pelego e direga gare ga dikgwedi tša June le Julae, e fela pelego o kgona le go direga ngwaga ka moka. Morago ga nako ya go gola ya matšatši a 57-64, ban aba ba selela ba belegwa. Ban b aba belegego ngwago o fetilego ba thuša ba bafsa go gola. Excavated termitaria le old Aardvark burrows di šomišwa bjalo ka mašoba. Morago ga thibelo batswadi ba kgona go thuša b aba bona go gola. Ba ba tlišetša dijo ka molomo gob aba di hlatša morago ga sekgala sa di iri tše pedi goba tše tharo bošego kamoka.

Boitshwaro

Ka nako ya pelego tše di phela mmogo. Mohuta o na le lefelo la yona e bile lifelong la yona le phela bjalo ka lapa, bagatša le bana. Mafelelong ban aba sepela ba hwetša mafelo a yona. Phokojwe The Side Striped Jackal di phela mafelo a molala.

Moo di hwetšago gona

Mo Afrika Borwa di phatlalatšwa mafelong a go swana le Northern KwaZulu-Natal tle Mpumalanga, le Northern Province le Swaziland.

Lenane dintlha

Phokojwe ya metalo ka mahlakoreng e rata go ja dienywa e bile ka nako ye ngwe e ja go ya ka dihla. Phokojwe ya metalo ka mahlakoreng ga e je diphoofolo tše dingwe kudu ka lebaka leo ga di kotsi go batho ba polase.