Phepo le Nyako ya Nama ya Pudi mo Afrika Borwa

© Gerrit dos Santos
Nyako ya tikologo ya setšo ya tšhomišo ya dipudi mo Afrika Borwa gabjale e a otlela (le fete) go ga ga dipudi tša go phela. Dipudi tša nama di rekišwa kudu mo mafelong a legae, ka Kapa Bohlabela le ka KwaZulu-Natal, fao di otlelago intasteri ya ldipudi.
Mebaraka ya legae ya dipudi tša go phela e lefa dithekišo tša godimogo feta mutton ya semolao gomme dipudi tša maselaga e ka fa (mohlala, R1 200 vs R700 ka bogolo ba go swana /mengwaga ya diphoofolo - Nofemere 2018). Mebaraka ya nama ya dipudi mo Afrika Borwa; bontši e hwetša dipudi tša tlhago tše phelago, gammogo le tše dingwe tše kgolo tša Angora (sehla).

Hwetšagalo ya Nama ya Dipudi mo Dikgwebong

Dinyakišišo tša South African Meat Industry Company (SAMIC) di bontšhitše gore dipudi tša go bolawa mo lefapheng la kgwebo ke dipudi tša Boer le dipudi tša surplus Angora tšeo di dirago 0.55% ya dipudi tša go bolawa mo mabenkeleng. Le ge go le bjalo, balebeledi ba bangwe ba bea polao ya dipudi mo palong ya 5%.

Go tšwa ka ngwaga wa 2018, ditopo kamoka tša dupudi tša go bolawa mo maselegapala a kgwebo di swanetše go hlaolwa ka mmala wa Namune le botala. Mmala wo tala o swanetše go šomišwa fela bana (dipudi tše nnyane) mola mmala wa namune o šomišwa go ditopo kamoka tša dipudi. Boer Goat Breeders Association e nagana gore mokgwa wo mofsa wa go swaya o tla go thuša go godiša kgwebo ya tšhomišo ya nama ya dipudi mo Afrika Borwa.
Nakong ya 2018 protšeke e hlomilwe go dira diteko tša papatšo le kgwebo ya ditšweletšwa tša nama ya Angora mo mabenkeleng a Kapa Bohlabela. Protšeke e be e se na boleng mo ekonoming ka lebaka la hwetšagalo ya sehla ya dipudi tša Angora. Taba ye ya sehla e hlola hwetšagalo ye e sa tshepagalego. Go tlaleletša, go tšweletše gore bareki ba sa rata nama ya mutton le ya pudi tša go tura (R10 - R20 / kg). Le ge go le bjalo, batšweletši ba bangwe ba rile ka (Nofemere 2018) bahlahlobi ba nama ga nke ba tseba go hlopha ditopo tša dipudi.
Molemi wa dipudi wa mo Kapa Bodikela, Pip Nieuwoudt o bolela gore go na le nyakego ya go gola ga nama ya dipudi ka lebaka la mohola wa tša maphelo a nama, eupša ka lebaka la theko ye kaone mo mafapheng mabenkele a go rekiša dijo le ka mabenkele a mangwe ga a hwetše nama ye a lekanego.

Go Hlabolla ga Nama ya Dipudi

Hlabollo ya bolemi bja setšhaba sa dipudi e a nyakegago gomme Red meat Producer’s Organisation (RPO), mekgatlo ya mmušo le dikgoro tša temo di na le maikemišetšo a go thuša ka se. Ao e be e le maikutlo sehlophatiro sa nama ya dipudi se laolwago ke ngaka Pieter Prinsloo. Mafelo a mangwe a intasteri ya bolemi bja nama dipudi ao a hlokago papatšo ye e nepagetšego ya nama ya dipudi, thuto ya bareki gammogo le dinyakišišo le tlhabollo.
Batšweletši ba bantši ba dumela gore thlohlo ye kgolo, ya nnete, ye bohlokwa go hlabollo ga mafapha a nama ya dipudi, ke kaonafatšwa ya mmušo.

Sehlophatiro sa Nama ya Dipudi

Ka 2016, the Red Meat Research & Development SA (RMRD-SA) e biditš sehlophatšhomo sa go šoma ka lenaneo la tlhabollo ya intasteri ya nama dipudi. Sehlophatšhomo se se be se akaretša mokgahlo wa tšweletšo ya nama ya dipudi, mekgatlo ya diprofense ya dikgoro tša temo, the SA Mohair Cluster, the Informal Goat Industry Cluster, the Agricultural Research Council (ARC) and the South African Meat Industry (Samic).
Nakong ya kopano ka June 2018, sehlophatšhomo se, sa ka tlase ga boetapele bja Ngaka Pieter Prinsloo se dirile ditšhišinyo, tše di akaretšago papatšo ya ditšweletšwa tša nama ya dipudi, dinyakišišo tše dingwe le thuto ya bareki. sehlophatšhomo e be e nagana gore mafapha a legase ke ona mothopo wo mogolo wa ditseno tša intasteri ya nama ya dipudi, eupša go sa na le sebaka seo se tšwelago pele go tšweletša mebaraka ya niche.