Pearl-spotted Owlet

© Karl Svendsen
Pearl Spotted Owlet.

Leina

Leribiši La Dipatso Tša Dipelo (Glaucldium Perlatum)

Ponalo

Maribiši a dipatso tša pelo ke a mangwe a mannyane ka Aforika e ka borwa. Ga a na ditsebe. Di ne mmala wo serolana go senene bjo bo botsothwa hlogong, ka sefahlego se nago le dinkgokolo tše tšhweunyana. Ka godimo dikarolo ke tše tsothwa ka dipatso tse mmala wa go ba mošweu tše dikilwego ke mmala wo fifetšego. Ka fase ga tšona ke tše tšhweu ka methalo ye me tsothwa le e serolane.

Dijo

Di ja ditšwasehlabelo tša go fapana tša go hloka mokotlo, dikhunkwane bo mankhagane le magotlo a manyenyane. Go tlalegwa gore diswara maeba a go sega, ka boima bja digrama tše 200. Yeo e lego katlego, ka gore leribiši le ne boima bjo ka bago digrama tše 85. Eupša gantšhi di tlwatše go ja tša go hloka mokokotlo, fela ka lebaka la dinala tša tšona tša go ba maatla, di kgona go swara dinonyane thaga tše kgolo, diamuši tše nnyane le digagabi.

Pelegišo

Di beela ka go tloga kgweding tša Phato go ya go Dibatsela, ge go kgonega di elama mae ka bobedi matšatši a go lekana le a 31. Tshadi e beela mae a amabedi goya go a mane moo mahlareng a pharogilego, gantšhi tše di dirilwego ke dinonyana tša go kobola mehlare goba di barbet. Go elema go tšea matšatši a ka bago 29 le tše nnyane di ba le mafofa le go kgona go fofa ka matšatši a 31 gomme morago ga dibeke tše mmalwa di phela ka bolokologi.

Boitshwaro

Go swana le maloko a mekgwa ya tše ntšhi, diphidi tše gantšhi di be mahlahlaga mosegare. Pitšo ya yona ya molodi wa gona wa go kgethega gantšhi o kwagala ak lesokeng la dihlašana tša mmetlwa mo diphidi tše di tlwaelegilego gona. Disepela ka bošika noši gob ka bobedi. Maribiši a dipatso tša dipelo a ne mahlo a go se šome ka morago ga dihlogo tša ona. Se tla hlakanya sebata hlogo e bonale nke leribiši le lebeletše ntlha efe.

Madulo hlago

Dihwetšwa ka mafelong a dihlašana a bjane le mafelo a nyakilego go bulega. Gantšhi di leka gose ye moo go lego bjane bjo botelele, maganata le lešoka le legolo.

Moo di hwetšwago

Diphatlaladitšwe ka Aforika ya Borwa, dihwetšwa gantšhi dikgweng le mafelong a lesoka, moo ka tlwaelo dibonwago ngwaga ka moka. Go a direga gore ke nonyana ya go tlwaelega ye e sepelago mosegare ka Aforika ya ka Borwa go maribiši, e sepela e le tee goba ka tše pedi.

Leina la Selatini

Glaucldium Perlatum