Pearl-spotted Owlet

© Karl Svendsen
Pearl Spotted Owlet.

Igama

Isikhova samacatjhanaza

Ukuvela nokwakheka kwayo

Umhlobo lo wesikhova ngesinye seenkhova zeSewula ye-Afrika ezincani khulu. Siziinkhova ezinganazo iindlebe. Zinombala ozotho okumthuthu ehloko kanye naloyo othanda ukuba mhlotjhana ebusweni. Incenye ephezulu zomzimbazo inombala ozotho kanye namabala nofana amacatjhazana arondo wombala omhlophe. Incenye yangaphasi yomzimbazo yande ngombala omhlophe kanye nozotho, kuthi amehlwazo abenombala osarulana.

Ukudla

Ziphila ngomhlobohlobo wokudla ofaka hlangana imihlobohlobo yeenunwana, abomaphelaphelana kanye namakhondlwana. Kukhe kwagadangiswa lapho zibambe khona izuba elibizwa i-laughing dove lesilinganiso sobudisi esibalelwa emagremnuni amakhulu amabili (200g), kube zona zinesilinganiso sobudisi esimasumi abunane nahlanu kwaphela (85g.). Nokho esikhathini esinengi ziphila ngokudla iinlwanyana ezinganamgogodlha, kodwana iinzipho zayo eziqinileko nezinamandla zizisiza bona zikghone ukubamba iinyoni ezikulu zesilinganiso samahlokohloko, iinlwanyana ezincani zomhlobo omunyisako kanye nalezo ezirhurhubako.

Ukuhlangana neduna nokubekelisana

Zikghona ukubekelisa ukusuka ngenyanga kaRhoboyi ukuya kuSinyikhaba begodu kubonakala kwanga zombili eduna nesikazi zifukamela amaqanda amalanga angaba masumi amathathu nanye. Esikazi ibekela amaqanda amabili ukuya kamane emigodini yemithi, evamise ukwenjiwa ziinyoni ezibizwa abobhor’imithi. Ukufukamela kuthatha amalanga angaba masumi amabili nethoba, kuthi amadzinyana atlhogonyelwe amalanga amasumi amathathu nanye, bese athome ukuzijamela ngemva kweemveke ezimbalwa.

Ukuziphatha kwazo

Njengamanye amalunga amanengi womhlobo lo, umhlobo lo utjhagala khulu emini. Isililo nofana itjhada layo elihlukileko elimlozana livamise ukuzwakala emahlathini neenkhothini nalapho umhlobo lo ujayeleke khona. Zivamise ukukhamba ngayinye nofana ngambili. Umhlobo lo wesikhova unamehlo ahlekisako angemva kwesiphundu sazo. Begodu lokhu kuvamise ukuhlangahlanganisa umsahleli ngokungazwisisi bona isikhova siqale kuphi.

Indawo yokuhlala/ ikhaya lazo

Zitholakala emahlathini avulekileko womhlobo we-savanna kanye nesiquntwini samahlathi weengodo, zivamise ukungazwani neendawo ezinequnga elide, amarhalawumba kanye nehlathi elikhulu.

Lapho zitholakala khona

Zisabablele ngokubanzi eSewula ye-Afrika, zitholakala khulu emahlathini neendaweni eziziinkhothi, lapho zivamise ukubonakala khulu unyaka woke.kubonakala kwanga zimhlobo weeenkhova otjhagala khulu emini zeSewula ye-Afica, ngokuthi zikhambe ngasinye nofana ngambili.

Igama lesi-Latin

Glaucidium perlatum