Kanagelo ya Mandela ya Mmamoratwa ya Benjamin Pogrund

© Eric Miller

Mathata a a Swanago

Magareng ga tše ntšhi, dikanegelo tša botse ka ga Mandela, ye e tee ya ka ya mmamoratwa ke bego e bolelwa go nna ke Jules Browde, ramolao yo o tsebegago wa mošweu ka Johannesburg o šireleditšego batho ka ditsheko tša sepolotiki ka nako ya kgethologanyo.

Mengwaga ye e fetilego, ke be ka šomiša kanegelo ka pukung ye nnyane ka ga Mandela ye e bego e le ya bana ba sekolo se phagamego.

Browde o gopola a anegela Mandela ka gore yena le mosadi wa gagwe ba be ba intšha bošegong boo bo tee gomme morwa wa bona wa digwedi tše nne o be a setše le moleti wa motho moso gomme a lela,'Ga ke nyake go šiiwa le sefasehlo se se ntsho.' Browde o boditše Mandela gore a ka se se kwešiše,'Re na re batho ba ka se nyenyefatsego batho ba bangwe gomme ga go na le leswao la semorafe ka gae.

' Mandela o boletše gore o be a e na le bothata bjo bo swanago le bo ka gae, ka go bušetša: bagwera ba batho ba bašweu ba be ba malobanyana ge ba sepela, ngwana wa gagwe o boletše gore,'Ke ka lebaka la eng go na le batho ba bašweu mo?'Mandela o boletše gore o fetotše ka gore, ‘Ga se batho kamoka ba bašweu ba nago dipelo tše tšhweu ba bangwe ba na le dipelo tše ntšho

Translated by Lawrence Ndou