Blesbok
Dinone

© Roger de la Harpe

Leina

Dinone (Damaliscus pygargus phillipsi)

Ponalo

Dikgapa le dinku tše nnyane di a swana ka mmele. Lešaba la tšona ke dikhilokeramo tše masopesewai tlhano (85). Phapantšo ya di Dinone ke bošweu sefahleng le ntsekana ya rampane ye sootho e bile e arola godimo ga mahlo. Mmala wa mmele wa yona ke yo sootho ka morwalo yo o nalego mmala wo bofefo ka morago, le marago le motiti yo bofefo. Maoto ke a masootho e bile e na le sekoti se šweu ka morago, godimo ga maoto a ka pele. Maoto a ka tlase ke a mašweu. Kamoka ga tšona, tše tona le tše tshadi di rwala manaka, Manaka a tše tshadi ke a tsese nyana.

Dijo

Dinone ke muhuta wa go fula, di bontšha di rata bjang bjo bonnyane, kudu di rata bjang bjo tala bja go tswelela morago ga go swa ga bjona.

Pelego

Dinone di belega ka sehla.Di tswa gare ga dikgwedi tša hlakubele go fihla ka Motsheanong. Thloro ya pelego e ka gare ga Nofemere le Desemere morago ga matšatši a (240) a go gola. Tše tshadi di belega ngwana o tee.

Boitshwaro

Dinone ga di fapane kudu le Nyamatsane. Go ya ka Histori, phatlalatšo ya mehuta ye mebedi ye ga e hlakane. Lefelo la go rua le fao mehuta ye e lego gona e gatišitšwego. Di rata mafelo a go bulega le fao go go nalego meetsi.

Moo di hwetšwago gona

Phatlalatšo ya dinone e dumeletšwe mo Afrika Borwa fela. Go ya ka histori mehutahuta ya tšona etšwa mefelong a go swana le Eastern Cape, Free State, Borwa ba Transvaal, tše dingwe kua KwaZulu-Natal le mafelo a kua godimo bjalo ka Tugela River le Lesotho, bohlabela bja Thaba tsa Maluti. Ka tšatši le lengwe e be e le tše dingwe tše di lahlilwego mo Afrika e fela dinone ga di sa bonagala go tloga ngwaga wa (1893) ke ka lebaka la go phela ka go tsoma letlalo la lona le nama. Bjale palo ya sešhaba e fodile kudu ka lebaka la hlokomelo ya mafelo a di phofoolo le polase. Ka go hloka mahlatsi dinone di tsebišitšwe mafelo ao di sa a tlwaelago. Lehono di hwetšagala mafelong a mannyane ka magomong e bile palo e re 12 000.

Lenane dintlha

Ka gore dinone di tswalana kudu le Nyamatsana se se dira gore go be le pelego ya mehuta gare ga tšona e bile palo ya tšona ga e hwetšagale. Leina la Blaze le tšwa go dutch, le ra gore hlogo ya pele ye šweu.