Blesbok
I-Blesbok

© Roger de la Harpe

Ibizo

I-Blesbok (Damaliscus pygargus phillipsi)

Ukwakheka Kwazo

Zona ngokwazo, eziduna nezisikazi ziqaleka zifana. Ubudisi bazo bungaba makhilogremu ama-85 kg ngokudluleleko. Itshwayo i-Blesbok ebonakala ngalo khulu liphahla elimhlophe ebusweni kanye nomtletlana ozotho obuvundla ohlukanisa iphahla ngehla kwamehlo. Inombala ozotho emzimbeni bese iba nombala okhanyelako lapha kuhlalwa kiyo ngemva, bese amahlalo wona abe nomthunzi okhanyela khulu. Imilenze izotho ibe nesichibi ngemva kwengcenye yokuthoma yemilenze engaphambili. Imilenze engenzasi yona ibe mhlotjhana. Zombili eziduna nezisikazi zineempondo, zigobene pheze zafika epenteni. Iimpondo zalezo ezisikazi ziba matsikani khulu.

Ukudla Okukhethiweko

Ama-Blesbok amhlobo odla utjani, athanda utjani obufitjhazana, begodu esikhathini esinengi athanda utjani obuhlaza tlabha obuhluma ngemva kokutjha kommango.

Ukukhulisa

I-Blesbok izala ngokweenkhathi zomnyaka. Ukujarha kwazo kwenzeka hlangana nenyanga kaNtaka nekaMrhayili. Zizala khulu hlangana nenyanga kaSinyikhaba nekaNobayeni ngemva kwesikhathi sokumitha esithatha amalanga ama-240. Asikazi azala amakonyana akhamba ngalinye.

Ukuziphatha Kwazo

Ama-Blesbok ahlobene khulu nama-Bontebok. Ngokomlando, ukuhlukaniswa kwemihlobo le bekungayafani. Ukuhlangana kukhulwe ndawonye lapha lemihlobo yomibili esele ihlala khona kubonakele. Indawo ezithanda ukuhlala kizo ngilezo ezivulekileko ezinotjani namanzi.

Lapha zitholakala khona

Ukwabiwa kwama-Blesbok kunomkhawulo eRiphabliki yeSewula Afrika. Umlando wokuhluka kwawo ufaka hlangana i-Eastern Cape, i-Free State, iingcenye zeSewula yeTransvali yakade, iindawo zakwaKwaZulu-Natal magega ukuyokufika phezulu emlanjeni i-Tugela kanye nokuyokungena ngaphakathi e-Lesotho, etjingalanga yeeNtaba ze-Maluti. Akhe aba mihlobo yeenyamazana ezitholakala ngobunengi eendaweni ze-Afrika, kodwana soloko kwangomnyaka we-1893 ama-Blesbok sekayivela kancani ngesimanga sokuzunywa kwawo kuthathwe iinkhumba zawo begodu enziwe nenyama. Mhlapha nje, sekakhona ngobunengi bawo ngesimanga sokobana sekayavikelwa abekwa eenqhiwini zeenlwana kanye nemaplasini. Ngebhadi-ke, ama-Blesbok abekwe eendaweni ezikude nemihlobo yawo yemvelo. Namhlanjesi sekatholakala lula endaweni ebiyelweko amihlanjana emincani begodu amanani abalelwa ku-ma-120 000.

Amanothi

Ngokutjhidelana nokuhlobana khulu nama-Bontebok sekube khona ukuzalelana hlangana nemihlobo bekufike lapha amanani wamambala wobudisi bamambala bomhlobo ngamunye kubonisanwa ngabo. Ibizweli libuya ethemini le-Dutch lomlilo, elitjho isiphongo nanyana ipandla emhlophe.