Black Stork
Mokorone

© Nigel J Dennis
Black Stork.

Leina

Mokorone

Dijo

E ja Dinamane, digagabi, Tlhapi ya kgopa le dikhukhwane e fela e ja tlhapi go fetiša dilo kamoka.

Pelego

Ngwana wa Mokorone o na le mmala wo mošweu ka tlase le nko ye serolane nyana. Ka bontšhi ba tšona di a lekana ka botelele, Tše di lego tše kopana, ke tšeo fela di belegwago moragonyana goba tše di lwalago. Tše dingwe tše bokoa di a hwa e be di lahlelwa ka ntle ga sehlaka. Mathomong di nonyana tše nnyane di bokowa e bile ga di kgone go dula gabotse. Ka nako ye di nalego mafofa a mantšhi, di na le lešata e bile di ba bogale ge motho a tla kgaswi le sehlaka la tšona. Mafofa a tšona a gola go fihlelela phethagatšo ge di swara matšatši a 46-50, e be di be tše kgolo, e fela ke tše ntsho ga di na mmala wa go phadima, maoto ke a matala.

Tše nnyane di tlogela sehlaka ge di swara matšatši a 60-66. Ngwana yo mo nngwe o a tlišwa gare ga ngwaga. Mathomong batswadi ba beela bana dijo gare ga dinko, ka morago e be ba di tšea gare ga dinko tša tše kgolo le gare ga sehlaka. Dijo tša yona di a fapana: hlapi e nnayne, digwegwe, mogaditswane, magotlo, shrews, dinonyana tše di belegago fase le dikhikhwane tše di dulago gare ga meetsi le mehuta ye mengwe ya magotlo. Mokorone o monnyane o ja mollusca, dikhukhwane tše kgolo tše di dulago bjaeng le dibjalong tša meetsi. Ge ye nnyane e gola lapa la yona le nyaka dijo kgole le sehlaka.

Go sepela

Di fofa borwa ka se Setemere.

Lefelo

Ga di swane le Mokoroane wo mošweu yo o tswago lefaseng la ka thoko le mehlareng, Mokoroane wo montsho wona o ka godimo ga mehuta yohle ya sethokgwa. Di dula sethokgweng sa go go thola fao sehlaka se hlomilwego godimo ga sehlare se se kgolo, gantšhi kgauswi le le lefelo la go bulega, (motheoša, sethokgwa sa go apoga) ka fao di ba fa tokelo ya go tsena. Lefelo la yona la go tsoma le na le moela le dinoka tše nnyane, tšhemo ya dimela tša ka fase. Balekane be phela dikhilometer tše mmalwa bas a bonane.

Di hwetšagala kae

Diripeng tša borwa mo Afrika Borwa, le gongwe kua Europe.

Leina la se lanti

Ciconia nigra