Black Stork
Udoye Omnyama

© Nigel J Dennis
Black Stork.

Igama

Udoye Omnyama

Ukudla kwawo

Inhlanzi iyingxenye enkulu yokudla kukadoye omnyama, kodwa uyazidla nezilwane ezincanyana ezincelisayo, izimbazi nezinambuzane.

Ukuzalela

Iphuphu likaphu likadoye omnyama limbozwe ngamaqubu amhlophe futhi linomlomo ophuzi noma oqanda sakuba phuzi. Iningi lawo ayalingana ngobude, ngaphandle kwalawo achanyiselwe kamuva noma abegula aba mafishane. Amanye abuthakathaka amaphuphu ajikijelwa ngaphandle kwesidleke. Ekuqaleni amaphuphu aba buthaka futhi awakwazi ukuhlala kahle. Ngalesi sikhathi anamaqubu, anomsindo futhi anolaka, ikakhulukazi uma umuntu esondela esidlekeni sawo. Izimpaphe zikadoye omnyama zikhula ngokuphelele uma usenezinsuku ezinga-46 kuya kwangama-50.

Ngaphandle kokuthi ansundu sakubamnyama, esikhundleni sombala ogqamile, imilenze yawo ibomvu sakuba luhlaza njengotshani. Amaphuphu ayasishiya isidleke uma esenezinsuku ezingama-60 kuya kwangama-66 ubudala. Iqoqo elilodwa liyakhuliswa onyakeni. Ekuqaleni abazali bafunza amaphuphu, emuva kwalokho amaphuphu ayazithathela ukudla emlonyeni wabadala. Ukudla kwabo kwehlukene: izinhlanzana, amaxoxo, izibankwa, amagundwane, amagundamvukwane, ongozo, izinyoni (ikakhulukazi izinyoni ezichamisela enhlabathini), izinambuzane ezihlala emanzini nabantwana bazo. Amaphuphu adla iminenke, nezinambuzane ezinkulu ezihlala otshanini, oleleni, nasezitshalweni zasemanzini. Uma amaphuphu esekhulile, umndeni wodoye omnyama ubheka ukudla kude nesidleke.

Ufuduko

Lezi zinyoni zindiza ziye eningizimu ngoMandulo.

Indawo

Ngaphezu kwakho konke, udoye omnyama uwuhlobo lwasemahlathini, kawufani nodoye omhlophe okuyinyoni yasemaphandleni nasezinkalweni. Bazinza ehlathini elithule lapho bakha khona izidleke ezihlahleni ezinkulu, eduze nendawo evulekile (amaqele, namahlathi angacinene), okwenza ukuthi bangene kalula. Izindawo zabo zokuzingela yimihosha nemifudlana, amaxhaphozi nezinkalo. Imindeni yalezi zinyoni ihlala ngokuqhelelana.

Batholakalaphi

Ezingxenye ezisemazansi ne-Afrika, nasezingxenyeni zeYurophu.

Igama LesiLatin

Liconia Nigra.