Afrika Borwa ka 1984 go tšwa go Moruti Desmond Tutu

Casspirs Rumbling

©Eric Miller

Ka 1984 mmušo o tsebagaditše molaotheo, yeo e bego e le sepheo sa maano a go tloša bathobaso. Batho ba ba ganne kudu gomme ka Agostose 1984 go bonwe mathomo a sehla se se tlago thulano ya dikhuduego. Bathobaso ba ba fetago 1 200 ba hlokofetše go tloga ka kgwedi ya Agostose 1984 le 1986. Bathobaso ba bolawa ke mašole a tšhireletšo, bjalo o ka re ke dintšhi. Bana ba ile ba golegwa. Bana ba ile ba bolawa.

Go be go bolelwa gore ba masomepedi tlhano ba ile ba thuntšhwa ka morago ka ntle ga kgoro ya tsheko. Ga se ka kwa go tšwa go ba bašweu bao ba bego bare ba na le kgatlhego go batho ba kwa bohloko. Yeo e be e le tlaišego ya nnete ya bathobaso, e sego tlaišega ya ka moso. Ba boletše gore maemo a tšhoganetšo a tlošwa.

Ka Sontaga ya paseka, ke bone casspir e le fase mo mmileng wa Soweto. Ka Mošupologo wa paseka mo karong Ya rena ya Soweto, karolo ya go didimala kudu cassipris ba nne le bašomi ba ile ba feta pele ga ntlo ya ka.

Mosadi wa ka o ile a re ‘mollwaneng o fa' mašole a be a sa le mo toropong ka morago ga Khonferentshe ya Durban thuto yeo e tšerego sephetho ka ga bana ba ba dulago mo sekolong gomme re be re na le taolo ya sešole ge ba tseba go ba gona ga mašole a ka makheišeneng a šoma.

Mmogo Bjalo ka Setšhaba

©Eric Miller

Ga go na selo seo Mna Botha a se boletšego seo se dirilego gore ke dumela gore yena le mmušo ba tla fihlelela kgethologanyo. O boletše gore re setšhaba se tee mola re sa thabile a re re setšhaba sa dihlopha tše nnyane - le kotsi ya bantustans tše maswe. Ge e le gore re setšhaba se tee, ke ka lebaka la eng KwaNdebele e swanetše go dira tokologo ya maaka, ka lebaka la eng batho ba Moutse ba swanetše go hwa go kgotšofatša kgethologo?

Go tla ba le mafelelo a melao ya fetišo melao gomme ra re 'Hurrah!' gomme go tloga fao ra kwa gore go tla ba le metse setoropong ya go dula gabotse. Ka ge bathobaso ba emišitšwe go ba le mekgwa ya setoropo, setoropo se ba sa bona ba le noši, le ba bangwe go tšwa mokgwa wa taolo ya go tsena ba tla swanela ke go kgopela.

Gomme go tloga fao go ile gwa ba le šoro ya go rola modiro ga Ngaka van Zyl Slabbert le Ngaka Boraine. Ba kgašo ba ralokile bohlokwa bja bona. Bobedi bja banna ba be ba dumela maikutlo a rena gore Palamente ka Afrika Borwa e be e le bofora. PFP ka mehla e be e fa lefase kgopolo gore re na le Palamente ya temokrasi mola e le gore re bile le mmušo wa mokgatlo o tee, wa go ba kgatelelo le dikgaruru tša bea fase kgahlanong le diphapano.

Re be re ganeditšwe, re golegwa goba re fiwa molato ka go senyetša mmušo. Bana ba rena ba be ba hwa. Naga ya rena e be e swa ebile e tšwa maadi. Go be go na le mehuta ya maikutlo a segwera mo nageng ya rena gare ga merafe. Re se ke ra e senya. Re ka kgona go phela mmogo bjalo ka batho, ba lapa, ba baso le ba bašweu.

Translated by Lebogang Sewela