Ditšwantle le Diyantle tša Nama ya Pudi

© Gerrit dos Santos
Go tliša dipudi tša go phela gotšwa dinageng tša ka ntle mo Afrika Borwa o swanetše go sepelelana le diphemiti tša thomelontle tša diruiwa go tšwa dinageng tše di neanago mellwane le ka magato ya Afrika Borwa. Mo lehlakoreng le lengwe, thomelontle ya dipudi tše phelago e swanetše go sepelelana le tumelelo ya thekontle go tšwa go naga yeo go rekwago gona.

Thekontle ya Dipudi go Afrika Borwa

Go ya ka dipalopalo tša ka ntle go re nama go tšwa ntle, go tšwa lefelong la nama mo Namibia (Nammic) e re dipudi tša ka fase ga 140 000 tše phelago di rometšwe mo Afrika Borwa go tšwa Namibia ka 2017 (ge go bapetšwa le 158 000 000 ka 20156 le 189 000 ka 2015).
Go fihla ka kgwedi ya Setemere 2018, 103 000 ya dipudi tša Namibia di amogetše mo Afrika Borwa, le ka 2018, dithoto ya dipudi tše phelago go tšwa Botswana di fihlile. Le ge go le bjalo, ka thibelo ya malwetši a diphoofolo mo mafapheng ao a fapafapanego mo Botswana, lefelo fao diruiwa di rekago le swanetše go kgethwa ka tshwanelo.
Dipudi di rekwa gape dinageng tša ka ntle go tšwa go Swaziland – diphoofolo tše 39 ka 2018 (ge go bapetšwa le diphoofolo tše 510 ka 2016) le go tšwa mo Lesotho – diphoofolo tše 4280 ka 2018. Se ke seripa sa ditšwantle (9 630) go tšwa Lesotho ka 2016.

Diromelwantle tša Dipudi tša go Phela go tšwa Afrika Borwa

Dipudi tše di phelago di romelwa dinageng tše ntši tša Afrika le Namibia go tšwa Afrika Borwa (34), Sudan (103), Senegal (38) le Swaziland (117). Dinaga tše dingwe tšeo di rekilego dipudi tša go phela mo Afrika Borwa ka 2018 ke Bangladesh (dipudi tše 15), Mauritius (1099) le Saudi Arabia (106).
Dipalopalo tša dithomelontle ka 2018 di fihla ka Setemere.
Kantle le diphoofolo tše di phelago, embryos le ditlabakelo di romela ka ntle go tšwa ka Afrika Borwa.

Thekontle ya Dipudi tša go Phela go Afrika Borwa

Go ya ka Kgoro: Temo, Kagodikgwa le Boruahlapi (DAFF) Afrika Borwa e tliša gagologolo mašeledi a dipudi a foreše, goba mašaledi a dipudi dforeše, chilled goba diripana tša dipudi tša go kgahlwa, tša go ba le marapong ka; goba nama ya pudi ya go kgahlwa ya go se be le marapo. Mo nakong ya 2007 go ya go 2016, Afrika Borwa e rekile 6 200 dikilogramo ya chevon go tšwa ntle ka ngwaga; ka poelo ya palogare ya R83 139 ka ngwaga.
Ka 2017, tone ya 1.8 ya nama ya dipudi e rekilwe go tšwa dinageng tša ka ntle tša Namibia. Go fihla ka kgwedi ya Setemere 2018, ga go na nama ya pudi ye rekilwego ka ntle mo Afrika Borwa.

Thomelontle ya Nama ya Dipudi go tšwa go Afrika Borwa

DAFF, ka gare ga pego ya bona ‘A Profile Of The South African Goat Market Value Chain’ € ™ (2017) o boletše gore Afrika Borwa e rometše chevon go palomoka ya ditone tše 43 go ya ka mohola wa R2.7 milione nakong ya 2016 (R62/kg). Ye ke koketšo ya 115% (mass) le 87% (ditseno) go tšwa ka 2015 go 2016.
Ka ntle le koketšego ya thomelontle ya nama ya dipudi go tšwa ka 2015 go fihla 2016, palo ya diromelwa tša ka ntle tša nama di theogile kudu ka 2018.
Palo ya 2016 ya ditone tše 43 tša di romelwa tša nama ya dipudi e fokotšegile kudu go palo ya ditone tše di fetago ditone tše 1.2 go fihla ka kgwedi ya Setemere 2018. Se se akaretša le thomelontle ya 13 kg ya nama ya dipudi go United Arab Emirates.
Diromelwantle tša nama ya dipudi go Swaziland e fokotšegile go tloga go 35 000 kg ka 2016 go 7 kg ka 2018.
Judith Weideman wa Kalahari Kid Corporation (KKC) o boletše gore mebaraka ya KKC ke Mauritius, Hong Kong, Uganda le Nigeria. ‘Ge para e godišitšwe gape, KKC e tla tšwela pele go fa nama ya dipudi go Kuwait, Saudi Arabia, Oman, dubai, Qatar le Bahrain. ‘Ga go na tshwayotshwayo go tšewa kgorong ya ngaka ya diphoofolo: Temo, Kagodikgwa le Boruahlapi di ka hwetšwa go hlaloša gore ke ka lebaka la eng para e le gona goba e tla godišwa neng. (Desemere 2018.)
KKC ke sehlongwa sa mmušo wa profense ya Kapa Leboa gomme ke the ‘Special Purpose Vehicle’ (SPV), ye e šomišwago go rekiša dipudi mo intastering ya Kapa Leboa.

Translated by Lebogang Sewela