Malbec

© Glenneis Kriel

Ihlathululo

I-Malbec mhlobo wamaderibe wewayini asetjenziselwa ukukhiqiza iwayini ebovu. Ithuthuka ukusuka emvangweni nemihlobo yakade, i-Prunelard noir kanye ne-Magdelaine noire des Charentes.

Imvelaphi/Indabuko

Umhlobo lo kubonakala kwanga udabuka e-Cahors, France begodu begade kusivini esitjalwa khulu esewula-tjhingalanga yoke ngesikhathi sakade esidala nofana i-Middle ages.
Iindawo ezinengi ngaphasi komhlobo lo, nokho zoniwa kumbi kuqubuka kwe-Phylloxera phakathi kwaka-1875 ukuya ku-1889, nokho ngemva kwalokho iimvini yajanyiselelwa ngeminye imihlobo ebonakala incono khulu emirabhini yama-American nebegade itholakele kamanye amazwe ngehloso yokuvikela i-Phylloxera.
Indawo engaphasi kwe-Melbec yadosa emhlweni ngemva kokhunye ukuloba ngesikhathi se-1956, kwathi inengi labalimi, ngaphandle kwe-Cahors, ngokuyipha imihlobo ekarisako efana ne-Cabernet Sauvignon kanye ne-Merlot.
I-Malbec yaphiwa ithuba lesibili lokuphila e-Argentina, lapho u-Domingo Sarmiento, nebegade ambusi we-Mendoza kwathi ngokukhamba kwesikhathi wazithola anguMongameli we-Argentina, waqatjha i-French agronomist, u-Miguel Pouget bonyana angenise iinquntu zemivini ukusuka e-France. U-Sarmiento begade afuna ukwakha ikoro yewayini e-Argentina, nebegade ifana khulu njenge ye-France.
Iinquntu zokuthoma ze-Malbec zafika e-Argentina ngo-1852, eminyakeni embalwa ekhamba ngelitjhumi ngaphambi kobana kuqubuke i-phylloxera e-France. Ezinye ezangeniswa enarheni le, ngebhadi zanyamalala e-France.
Ngesikhathi i-France idosa emhlweni ngokukhiqiza i-Malbec, amaderibe enza ezibukwako ngaphasi kobujamo obufuthumeleko be-Argentina nekwenza bonyana inarhaleya igcine sele ibakhiqizi abakhulu bomhlobo lo.
Ekuthomeni, inengi lewayini begade lisetjenziswa khulu enarheni kwaphela, kodwana ekuthomeni kwaka-2000s inarha yathoma yancama ngokuyisabalalisela nakamanye amazwe kanye nangokuhloma amaqhinga wokuthuthukisa kanye nokuqinisekisa izinga eliphuma phambili laleyo ekhitjhelwe eenarheni ezinye. I-Malbec imiphumelawo igcine sele sele ilitshwayo lomhlobo obovu wamaderibe e-Argentina.

Amanye Amagamawo

I-Malbec begade kumhlobo ojayeleke khulu e-France ngesikhathi se-Middle Ages, lapho begade kwasungulwa khona amagamawo afanako. Amagama ajayeleke khulu e-Auxerrois, Côt, Malbec, Noir de Pressac, Peid-Roughe kanye ne-Pressac.

Umkhiqizo weSewula Afrika

Ngesikhathi i-Malbec itjalwe e-Stellenbosch kanye ne-Paarl ukusuka ngomnyaka ka-1920s, wathoma ukufakwa emabhodlelweni njengewayini engakavangwa ngeminyaka yabo-1990s, yi-Backsberg Estate Cellars, etholakala phakathi kwe-Paarl kanye ne-Stellenbosch.

Umkhiqizo Weemphande

Idumo le-Malbec labonakele likhula khulu eSewula Afrika, ngokuthi indawo yomkhiqizo ikhuphuka ukusuka emahegereni ama-40ha ngonyaka ka-1990s ukuyela emahegereni ama-450 ha ngonyaka ka-2016. Iimvini itholakala kizo zoke iindawo zomkhiqizo enarheni le, ngokuthi i-Swartland, Paarl kanye i-Stellenbosch zibe ngezithathe indawo engaba yi-three-quarters yendawo sele iyoke yomkhiqizo.

Ukukhula Kwawo

Mhlobo okhula ngamandla kanye nonomukghwa wokukhakhaba phasi. Umkhiqizo wawo ubalelwa ukusuka phakathi kwama-10 t/ha to 14 t/ha.

Ukuvuthwa

Amaderibe avuthwa phakathi esikhathini sonyaka, ukusuka ekupheleni kwenyanga kaMhlolanja.

Amamomori

Amamomori anombala onzima, arondo begodu akhula ngesilinganiso esiphakathi. Amakelwawo amatsikana begodu aqinile, kuthi ingaphakathi lawo libe yijuzi.

Amakari

©Glenneis Kriel
Amakari anesilinganiso esiphakathi, anombala ohlaza okumnyama, arondo begodu anencenye yesiphetho eziimpenda ezintathu.

Iintjhabalalisi kanye Namalwelwe

Umhlobo lo uhlukunyezwa khulu kukonakala okubizwa nge-downy mildew.

Umsebenzawo

I-Malbec isetjenziselwa ukwenza umhlobo yamawayini angakavangwa nofana ukungezelela umbala kanye nokunotha emivangweni. Usetjenziswa khulu emivangweni yama-Bordeaux style blends, ngokuyihlanganisa neminye imihlobo, efana ne-Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc nofana i-Petit Verdot.

Inambitho

Umhlobo lo unenambitho lesithako somnuko wamamomori, afana nama-plums, blackberries, juniper, cherries kanye netjhokoledi elinambitha kumbi. Kubonakala kwanga ukhiqiza khulu inambitho elijiyileko ngaphasi kobujamo bomkhiqizo othambathambileko.

Translated by Johannes Nkosinathi