Lala Palm

© Roger de la Harpe

Igama

Lala Palm Tree

Igama lesi-Latin

Hyphaene coriacea

Ihlathululo

Ekhayapha ubizwa ngokuthi yi-Molala palm tree ovamise ukukhula ukusuka emamitheni amahlanu ukuya kalikhomba wokuphakama, kodwana kesinye isikhathi uyaba mamitha alisumi nahlanu, ubanesiqu sinye nofana eziimbalwa, kuthi incenye ephezudlwana ibedege khudlwana. Umuthi lo utholakala eendaweni zamahlathi weendawo eziphasi kanye nemahlathini weligu, isikhathi esinengi ujama maqalanga khulu. Amakarawo akheke njengesivutheli moya (fan)begodu anombala omlotha okuhlaza satjani.
Iinthelo zawo zakheke ngesilinganiso sebholo eyitenesi, avuthwa ngokusuka embaleni ohlaza satjani ukuya ko-orentji kanye nozotho okurhanyazelako. Imbewawo imbeswa makelo nofana amaqolo anambitha njenge jinja, nafutjhukelako. Iinthelo zawo zikhiqizeka ngesibalo esiphezulu, zingabalelwa kezi yi-2000 umuthi ngamunye, kanti-ke umuthi munye uthatha iminyaka emibili ukukhula ngokwaneleko kanye neminyaka emibili yokuthi uwe.

Iinthelo

Iinthelo zawo zihluka khulu ngokuya ngendawo lapho umile khona umuthi lo, kodwana kanengi zivamise ukuba nombala ohlaza satjani ukuyela ko-orentji okumthuthu ekuthomeni, kuthi ngokukhamba kwesikhathi, nokho uvame ukuba nesakhiwo sepiyeri, ongaba nobubanzi obungaba mamilimitha amasumi asithandathu ukuya kamasumi abunane, begodu anomnuko weenthelo. Incenye yecephe lawo liyarhanyazela begodu liqinile. Ngaphakathi khona amumethe incenye edliwako efutjhuzelako, ingaphakathi lawo limgodi. Iinthelo zawo kuzithatha iminyaka emibili yokuthi zikhule ngokwaneleko kanye neminyaka emibili yokuthi ziwe ukusuka emthini. Zivamise ukuwiswa ziiNdlulamithi, iimfene kanye neenkghabu.

Umsebenzawo

Ibisana elitholakala eenthelweni ezisesezincani lifana nalelo elitholakala phakathi kwekhukhunadi ngenambitho kanye nombalo. IiNdlulamithi zidla khulu amakari asesematjha, ababako esithomeni sawo begodu anenambitho elimnandi lekhukhunadi. Incenye ebizwa nge-crown-hearted idliwa njengomrorho begodu yaziwa ngokuthi yi-'gau' e-Delta. Ukufutjhuzela kwesithelwesi kutshwaya uburotho bejinja. Ukuze kususwe incenye efutjhuzelako le kufuze kubetjhwe incenye eqinileko ebizwa nge-exocarp ngesigodo. Incenye efitjhuzelako le iyadleka begodu ivame ukudliwa ziinkghabu kanye neendlulamithi.
Imithi le isetjenziswa khulu njengemithombo yokwenza iwayini begodu kungakho inengi lawo libulewe nje. Iinyoni ezibizwa ngama-palm swifts zihlotjaniswa khulu nemithi le. Zivamise ukubonwa zihlala encenyeni endlalekileko engaphasi kwamakari. Iinyonezi zinendlelazo ehlukileko yokuvikela amaqandazo bonyana angawi ukusuka phezulu emthini lo ngokuhu ziwanamathisele ngamathazo. Icephe elimhlophe elimumethe imbewu, litshwaya ngokufana khudlwana komrorho othengiswako obizwa nge-commercial ivory of South America, nokho mincani khulu ukuthi ingadlala indima eqakathekileko emnothweni nanyana zisetjenziselwa khulu ukwenza izinto zokuhlobisa, ama-trinkets kanye nama-curios.

Lapho itholakala khona

Itholakla enarheni ye-Zimbabwe, Angola, Botswana, etlhagwini ye-Transvaal kanye ne-Namibia.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Umhlobo lo i-Llala Palm ubuye waziwe nangokuthi yi-Vegetable Ivory Palm ngebanga lokuqina, nobumhlophe bembewawo. Imbewu le irhatjhekela eendaweni ezikude ngokuthi itholakale hlangana nobulongwe beendlulamithi.