Imiraro Yeembuzi Ngamadlelo

© Chris Daly

Ukuvuvuka Eembuzini

Lokha nakufunyaneka bona iimbuzi akhange khezidle emadlelweni ngaphambilini, kuqakathekile bona uzifundise ukudla khona ngokobana uzivulele imizuzu engu-30 ngelanga lokuthoma. Ngokuya kwesiskhathi ukhulise isikhathi ngemizuzu engu-30 qobe langa. Lokhu kungakhandela ukuvuvuka okubangelwa kutjhuguluka ehlelweni lokudla esele kudliwa ziimbuzi. Ukuvuvuka kwenzeka lokha kunomoya ogandeleleke emrhorwini okubonakala ngokuvuvuka ehlangathini lesinceleni emathunjini. Ubujamo lobu bungabanga ingozi epilweni yembuzi.
Ukuvuvuka okunokoma kubangelwa kukudla khulu isiphila. Lokhu kungalatjhwa ngokuyipeyida nakurhabekileko, ngokuyiseza isihlahla nofana ibisi le-magnesis. Okunye okungarhelebha kukobana uyikhambakhambise bewiyiphe ihayi emakghwakghwa eyomileko.
Ukuqurhelana okubangwa magwebu esikhathini esinengi ibangelwa kukudla khulu i-lush, ukudla kwamadlelo okumanzi okufana ne-clover, alfalfa nofana i-legume. Akukghonakali bona iimbuzi ikhuphe amagwebu.
Ukulapha ukuqurhelana okubangwa magwebu udorhodera Mackie Hobson wehlangano ye-Mohair Growers’ eSewula Africa uphakamisa:
Ukupeyida nofana ukuseza imbuzi amafutha weenthelo ayi (20-100ml).
Ungasebenzisa isihlahla esibizwa nge-Bloat Guard® ukuqeda amagwebu. Lokhu kuyarhelebha ekukhupheni umoya bekukhulise ilingaphandle lokudoseka kwamanzi emrhorwini.
Ngokusemthethweni iimbuzi kufuze zisebenzise i-10ml bese kuthi iinkomo ezinesilinganiso se-200kg ngobudisi zisele i-30ml yesihlahla se Bloat Guard®. Ukuphakamisa imbuzi ngemilenze yangaphambili kungarhelebha ekukhupheni umoya ngemva kukuyipeyida nofana kuyiseza i Bloat Guard®.

Iintjalo Eziyitjhefu Eembuzini

©Dr Mackie Hobson
Kubalulekile ukuhlola iintjalo ezisemadlelweni ezifana ne-taxus baccata ejayelekileko nofana amaqembe wemithi anembumbula (amaperigisi) engabanga ukufa nonoma idliwe kancani.
Moraea (Iridaceae, tulip) neDrimia (Hyacinthaceae, nofana slangkop nge-Afrikaans) zibonaka ngaphambi kobana izulu line begodu kubangizo kwaphela iintjalo ezihlaza ezikhona ngaleso isikhathi.
Ezinye iintjalo ezinetjhefu engeze wazifunyana emadlelweni zifaka hlangana umvini we-puncture (duwweltjie nge-Afrikaans nofana Tribulus terrestris), oleander, poison leaf kanye ne-succulent, ‘plakkies’.

Amapharasithi Eembuzini

Ukuhlela kuhle ihlelo lokudla emadlelweni ngegego kuyindlela ehle yokuberegisa umhlaba nezokondla iimbuzi zibe nepilo ehle. Kuyatlhogeka bona indawo yamadlelo ibeyindawo ekulu ukwenzela bona inarha izokukghona ukutlhurha kuhle. Lokha inarha yamadlelo nayiyikulu ifuyo ayidli endaweni eyodwa lokhu kupha inarha lapha ekade ifuyo seyiqede khona utjani isikhathi esingaba yinyanga bona bumile bubebude nga-10cm, ngaphambi kobana budliwe godu. Lokhu kuvikela ihlabathi bona ingakhukhuleki lokha nakuna izulu begodu beyirhelebhe ekuvikeleni ifuyo bona ingabanjwa magciwani. Kuqakathekile ukutjheja bona iimbuzi ezidla emadlelweni kulula bona zibanjwe magciwani wangaphakathi nokobana ukuberegisa iindakamizwa ezivikela amagciwani kungaba nomthelela omumbi ebisini lazo.
Lokha iimbuzi nazisadla emadlelweni zitjhiya amaqanda wamagciwani nelava phasi. Ubunengi bawo bungena phasi kutjhingele nga-10cm. Ngokufudusa iimbuzi uzisuse emadlelweni lapho esele zidle utjani bebaba ngaphasi kwe-10cm, urhelwebha ngokwehlisa izinga lokobana iimbuzi zithinthe amagciwani.
Iimbuzi zingathola amagciwani wangaphakathi nakudla utjani emadlelweni anehlabathi. Amagciwani atholakala emadedeni weembuzi begodu imbuzi iyagula ingawadla. Ipilo yamagciwani iragela phambili lokho amaqanda wayo sele angene emadedeni wembuzi.
Amagciwani wangaphakathi ahlukaniswa ngenqubuthu ezithathu:
Iroundworms - wireworm ngesijayeleke khulu begodu esiyiongozi khulu kizozoke iimbungu eziyindulungu
Imizoka
Flukes - a parasitic flat worm

I-Round worms (nematodes) ngenye yamagciwani ajwayeleke khulu emagciwaneni wangaphakathi wembuzi, inengi layo lihlala emathunjini amancani nethunjini, begodu nemaphatjhwini. Amatshwayo afaka hlangana ukurhuda nokwehla komzimba.
Imizoka ingabonakala njenge lungu elithabaleleko emsuqweni weembuzi kodwana yona ayenzi umonakalo omkhulu eembuzini.
I-liver fluke yenza umonakalo esibindini amatswayo wayo kurhuda, bottle jaw' ukuvuvuka ngaphasi kwentamo nobulwelwe bokutlhogeka Kufanele iimbuzi zingaliswa ziye endaweni emanzi enedaka.
Amatshwayo atjengisa ukusuleleka ngegciwani langaphakathi afaka hlangana ukubatshetlha magegana namehlo, ukwehla komzimba, nokuphelela mamandla nokungafuni ukudla. Iimbuzi ingarhuda, ikhohlele, ibenesikhumba esimaguzuguzu beyikhiqize ibisi encani.
Ukulapha amagciwani wangaphakathi kutlhoga iqhinga elisebenzako lokukhupha iimbungu. Umfuyi kufuze athole umrabhu womraro wekinga ethileko abese ubuza udorhodere weenlwane isaluleko somroro loyo. Ungathatha umtjhuqwa weembuzi ezimbili ezidala newamaputwana amabi bona udorhodere awuhlole. Udorhodere uzokubala amaqanda wamaqciwani akhona abese uthola umrabhu womraro womulwane othileko.

Translated by Lizzy Shongwe