Amadiribe Wetafuleni

Adliwa Afretjhi

©Louise Brodie

Amadiribe wetafuleni akhiqizwa begodu adliwa afretjhi njengesthelo. Lokhu kuwenza kobana ahluke kwamanye amadiribe akhiqizelwa ukwenza ijuzi, iwayini kanye nama-raisin. Ingadi yamadiribe yaziwa ngokobana yi-Vitis vinifera begodu idabuka esifundeni se-Mediterranean. Ukutjalwa kwamadiribe wekhaya kunomlando wakade, owathoma ngeminyaka yabo-6 000 eyadlulako e-Middle East.

Amadiribe sithelo, esinamagatja kanye nama-berry. Iintjhumpa zamadiribe ezikhula esivinini esithuthumba ekuthomeni kwetwasahlobo, ezinamathuthumbo amancani apholineyithiwa zinyosi kanye nomoya. Iinqubuthu zamadiribe zimila bezithuthuke etwasahlobo begodu zilungele ukuvunwa ekuthomeni nanyana lada ehlobo. Umuthi wamadiribe uwisa amakari ebusika, kanye nangesiruthwana kuthi ekupheleni kwebusika amile iinhlumela kanye namakari amatjha. 

Amadiribe atjalwa esivinini, atjalwa ngomncopho wokwenza inzuzo, amadiribe athasiswa kobana atantele izinto. Lokhu kwenziwa ngokobana isivini siphakanyiswe sisuswe phasi ehlabathini ukwenzela bona arhatjheke phezu kwezinto eziwasekelako. Ngaphandle kukobana kubekwe ama-trellis awasekelako, imithi yamadiribe ingarharhaba phasi nanyana igibele imakhiwo eseduze kwayo. Amadiribe atjalwa ngokobana asikwe kwamanye ngebanga lamalwelwe asehlabathini afana ne-phylloxera, amadiribe anemihlobo emibii. Umhlobo othandwako nakhiqizwako akhula ngaphezulu kwehlabathi, kodwana abekwe phezulu ukwenzela kobana angabanjwa malwelwe.

Amadiribe wetafuleni anembumbula kuthi amanye akanazo. Namhlanje imihlobo enganambumbula sele kungiyo ethandwa khulu. Imihlobo yamadiribe ngokombala, ubukhulu kanye nomakhiwo, kanye nomnambitheko kufaneleke kobana angakhula esifundeneso. Kunemihlobo emithathu yemibala, madiribe anzima, (aphephuli Inga anzima), abomvu (abomvu kanye napinki), namhlophe (asarulana, ahlaza ukuya kwanga ahlaza okusabisi). Amadiribe asithelo asingasarageli phambili nokuvuthwa ngemva kokuwakha.

Translated by Busisiwe Skhosana

Table Grape Production

Abakhiqizi abakhulu bamadiribe wetafuleni batholakala e-Northern Hemisphere. Inarha ekhiqiza umthamo omnengi wamadiribe wetafuleni kuze kube kunje yi-China ilandelwe yiNdiya, Uzbekistan, Italy kanye ne-United States....more