Emagilebisi Eluhla

Alungele Kudliwa

©Louise Brodie

Emagilebisi eluhla ngemagilebisi lakhicitwa kwentela kudliwa asemasha njengetitselo. Loku kuwabeka esigabeni lesinye kunalalamanye emagilebisi lakhicitelwa kwenta ijusi yemagilebisi, iwayini noma emareyizini. Umvini wemagilebisi lowatiwa ngekutsi yi vinifera futsi lovela esigodzini sase Mediterranean. Lokuhlanyelwa kwemagilebisi kunemlandvo wandvulo, lowacala ngeminyaka yetinkhulungwane letisitfupha temashumi eMiddle East.

Emagilebisi titselo, letitfwala emagala emagungumence. Lamagala emagungumence akhula kumivini, lokuphuma timbali ekungeneni kwentfwasahlobo, kanye netimbali letincane letivetwa kuvundziswa tinyosi kanye nemoya. Lamagala emagilebisi ahluma phindze akhule ngentfwasahlobo phindze alungele kuvunwa kusuka ekungeneni kwelihlobo. Imivini yemagilebisi iyawa, njengoba elikwindla lemivini ilahlekelwa ngemacembe phindze abuye futsi nemacembe lamasha lahlumako ekupheleni kwebusika.

Lamagilebisi ahluma imivini futsi ngemagilebisi eluhla lwentsengo yemagilebisi lakhicitwako, imivini ilungiselelwa kutintfungo. Loku kwentelwa ekukhuliseni lemivini kusuka phansi emhlabatsini nekutsi kuvumele lomvini kutsi usakake kuletintfunga kwentela kusebenta emalungiselelo emkhicito. Ngaphandle kwekusekelwa nguletintfungo, imivini isakaka yengcele emhlabatsini noma icance lokumile lokudvute. Emagilebisi ifakelelwa ngekujutjwa kantsi kefutsi ngenca yebukhona betifo kulomhlabatsi kufana ne phylloera, incumbi yemavini emagilebisi iyatsatfwa phindze iphatse tinhlobo letimbili letehlukene. Lenhlobo lefunwako yekukhullisa umkhicito ngetulu kwemhlaba kepha kutsatfwa kumvini longavumeli tifo.

Luhla lwemagilebisi lunetinhlavu kanye nalokungasiko tinhlavu lokuningi. Namuhla tinhlobo tetinhlavu tatiwa kakhulu. Emagilebisi ahambela kabanti ngetindlela temabala, linani lemagungumence kanye nekuma, kanjalo nesinongo kanye nekulungela kutimo tetigodi. Lelibala lesitsatfu lemagilebisi limnyama (emagilebisi lalukhwebeletana kuya kumnyama), bovu (crimson, bovu nemagilebisi lapinki) namhlophe (mtfubi kuya kuluhlata kuya kumagilebisi laluhlata lolubisi). Emagilebisi titselo letite sikhatsi selitulu, lokuchaza kutsi awadzingi kuvutfwa ecele angaze avunwe.

Translated by Phindile Malotana

Table Grape Production

Lelive lelikhicita sisindvo lesikhulu seluhla lwemagilebisi kuze kubengunyalo yiChina ilandzelwe yi India, Uzbekistan, Italy ne United States. Ku Southern Hemisphere, bakhiciti labakhulu yi Chile, Brazil, Australoia ne Ningizimu Afrika....more