Side-striped Jackal
Rantalaje

© Shem Compion

Leina

Rantalaje [Canis adustus]

Tebego

Rantalaje e tsoma ka lefifi, ke phologolo e e tshwanang le ntša, ka tlhogo le molala tsa boleele jwa 650-800mm le mogatla wa boleele jwa 300-400mm. Boleele jwa legetla ke 400 - 500mm, bokete ke 7-12kg. Ka boboi ebile e sa bonwe bonwe fela, Rantalaje e feta Phokojwe e e tlwaelegileng.
Mmele wa yona o bosetlha jo bo yang boserolwaneng, ka mokokotlo o o ntshofetseng, matlhakore a supilwe ka methalo e mesweu, ka melelwane e mentsho go ya kwa tlase. Mogatla o o ntshofetseng o phela o na le bosweu kwa ntlhaneng, fa ditsebe di le boserolwana jo bo tseneletseng.

Phepo

Go phela ga phologolo eno go ka amangwa le go kgona go iphidisa ka dijo tse di farologaneng, e fetola se e sejang e lebetse tikologo e e leng mo go yona. Phepo e akaretsa diphologotswana, nama e e bodileng, maungo, mmedi, digagabi, mae le dinonyane. Rantalaje o phalwa ke Phokojwe ka go tsoma.

Tsadiso

Thobalano e direga fela ka Seetebosigo-Phukwi, le fa enngwe e ka diragala ngwaga otlhe. Morago ga go dusa matsatsi a le 57-64, e ntsha dintšanyana di le nne goya go dile thataro mo kgweding ya Phatwe go ya go ya Ngwanatsele. Thuso ka kgodiso ya dintšanyana e fiwa ke tse di tlhatsitsweng ngwaga-tlola.
Mesima e e epilweng ya motlho mmogo le mogôgôrô wa dithakadu e diriswa gantsi jaaka lefelo kgodiso. Batsadi ka bobedi ba thusa mo kgodisong ya bana. Dintšanyana di fepiwa go tswa mo molomong wa batsadi kgotsa di fiwa dijo tse di setseng di tšhôtlhilwe gangwe gararo mo bosigong.

Maitshwaro

Ka nako ya tsadisano para ya tonanyana le tshegadi di dula gaufi. Ke phologolo e e lefufa ka kgaolo ya lona, mme kgaolo e seriletswa ke para le bana ba yona ba bannye. Fa ba nonofile bana ba a tsamaya go ya go iponela kgaolo e e leng ya bona. Rantalaje o phela mo nageng e e bulegileng.

Di fitlhelwa kae

Mo Afrika Borwa di aname go tswa Bokone jwa KwaZulu-Natal go ya Mpumalanga, profense ya Bokone le Swaziland.

Dintlha Tlhagiso

Rantalaje o ja maungo a setlha se e leng mo go sona ka jalo go le gale e lebagantsha phepo ya yona le go nna teng ga maungo mo setlheng seo. Rantalaje ga se gantsi o tsoma diphologolo tse kgolo ka jalo ga o tshwenye barui jaaka Phokojwe.