Side-striped Jackal

© Shem Compion

Ligama

Side-striped jackal (Canis adustus)

Kutiveta Kwayo

Le Side Striped Jackal (Canis adustus) iyaluka kusihlwa, silwane lesifana nenja, nenhloko nemtimba lonebudze lobungu 650 kuya ku800mm bese umsila unebudze lobungu 300 kuya ku 400mm. Budze bemahlombe ngu 400 kuya ku 500mm, imass yayo ngu 7 kuya ku 12 kg. silwane lesingenawo umndlandla futsi asibonwa kakhulu, le Side – Striped Jackal yinkhulu kune Black – backed jackal leyatiwako. Imphunga kuya kumilayini lenalokumnyama ngaphansi. Lomsila lomnyama locishe ubenalokumhlophe, lenjalo tindlebe tinelibala lelimnyamana.

Kudla Kwayo

Kuphumelela kwale silwane lesiyi omnivorous ingafananiswa nendlela lephilangayo ngephandle kwekudla lokuhlukene, kutshinja kudla lekudlako ngekulandzela tindlela tendzawo. Kudla kwayo kufaka tilwane letincane,inyama yetilwane letifile, titselo, ummbila, lunwabu, emacandza kanye netinyoni. Le Side-Striped Jackal ayivami kutingeleka kanjenge Black-backed Jackal.

Kwakhiwa

Kuhlanganiswa kwenteka ngetikhatsi tenyanga yeNhlaba nenyanga yaKholwane,kepha kuhlanganiswa lokunye kungenteka ngekuhamba kwemnyaka. Emuva kwekumitsa emalanga langu 57 kuyaku 64, imidlwane lemine kuya kulesitfupha letalwa ngenyanga yeNgci enyangeni yeLweti. Lusito ekukhuliseni lemidlwane yentiwa nguleyo letelwe emnyakeni lowengcile.
Tilulu noma imigodzi leshiywe ngema Aardvark lasakhulile avama kusetjentiswa njengetindzawo tekufihla imidlwane lemincane. Bobabili Batali bayalekelelana kunaka lemidlwane ngemuva kwekulunyulwa. Baletsa kudla kulemidlwane ngemilomo noma ikumite emahora lamabili kuya kulamatsatfu busuku bonkhe.

Kutiphatsa Kwayo

Ngesikhatsi sekuhlanganiswa lamabili ayasala asondzelane dvutane. Tilwane letigadza indzawo yato, futsi yinye indzawo ibanjwa ngulenema side striped jackal esifazane lamabili nemidlwane yawo. Imidlwane ibese iyanyamalala iyotfola tindzawo tato. Le Side Striped Jackal ihlala etindzaweni letivulekile.

Lapho Titfolakala Khona

La Ningizimu Afrika tisakateke kusuka enyakatfo yaKwaZulu-Natal kuya eMpumalanga, esifundzeni lesise Nyakatfo nase Swaziland.

Luhla Lolubhaliwe

Le Side-Striped Jackal idla titselo ngesikhatsi futsi iphindze ibenemndlandla wekudla ngetikhatsi letitsite. Le Side Striped Jackal ayikavami kutingela tilwane letinkhulu futsi leto ativami kukhombisa kutfusa sitoko sebalimi loku lokwentiwa yi Black backed Jackal.