Groupers

© Jean Tresfon

Leina la Mophato

Rockcod/Groupers

Leina la Matshamekwane

Bass, Coral groupers

Leina la Maranyane

Epinephelinae

Semeto

E ka nna 2m, fa bontsi bo ka nna 40cm

Ponalo

Mmele wa yone o tsepame mme o pinegile. E na le molomo o mogolo. Mgatla ya yone gantsi e kgolokwe kwa entle ga mofuta ole mongwe e leng Lyretail rockcod. Mebala ya tsone e ka farologana ka ga borokwa ka ditsubaba tse tshweu kgotsa boshibidu jo bo galalelang bo ka bonala.

Dikitsiso

Incenye yemndeni we Epinephelinae ufaka tinhlobo letimashumi lamatsatfu nakunye kanye nemacembu etilwane letimashumi layimfica nemfica. Ema Rockcods timfishi letinkhulu (lirekodi lelikhulu nemashumi lasikhombisa nemfica ema kg) futsi tiphindze tibonwe ematjeni noma tibhace ngephansi kwemawa.
Ibass yelizambane ifuna ngalokungetulu phindze tingasukela babhukushi. Timita kudla lokugcwele bese tiyakuphushuta ngalamapulete lamatsambo langasemuva kwemlomo ngekhatsi (indzawo lesemuva kwachochocho). Ingajika bulili kusuka kulensikati kuya kulendvuna. Tisakateke emantini aselwandle noma emifuleni.

Dijo

E fepa ka ditlhapi tse dingwe, octopus, makakauwe, le di-lobsters.

Anamiso

E bonala kwa mawatleng a a mofuthu, a a bonang dipula le mogote.

Dibopiwa tsa mophato wa yone

Coral rockcod (Cephalopholis miniata)
Lyretail rockcod (Variola louti)
Potato bass (Epinephelus tukula)