Groupers

© Jean Tresfon

Igama lomndenazo elijayelekileko

Rockcod/Groupers

Elinye igama ebizwa ngalo

Bass, Coral groupers

Igama lesayensi

Epinephelinae

Ubungako

Ingakhula beyibe mamitha amabili, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi amane.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba oqinileko wamahlangothi apataleleko kanye nomlomo omkhulu. Inomsila orondo, ngaphandle komhlobo owodwa wakwabo (Lyretail rockcod). Ilungu lomzimba elisesifubeni ethaya ngalo nalo lirondo. Imibalazo ihluka khulu ukusuka kozotho kanye namacatjhazana amhlophe, ukuyela embaleni obovu.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni omncani wama-Epinephelinae wakhiwe mikhakhawo ematjhumi amathathu nanye kanye nemihlobazo ematjhumi alithoba nethoba. I-Rockcods mhlobo omkhulu wefesi (enerekhodi elima-179kg) begodu zinokubonwa hlangana neemilo nofana zizifihle ngaphasi kwamaphadlhuka. Imihlobo ebizwa ngama-Potato bass zinesibindi khulu begodu zinokusahlela abantu abatjuzako.
Ukudla zikuginya koke bese zikugaye ngokusebenzisa incenye esiqotlelo engemva komphimbo. Zikghona ukutjhugulula ubulili ukusuka kobusikazi zibe ngeziduna. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ezinye iimfesi, ama-octopus, iinkala kanye nama-lobsters.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Coral rockcod (Cephalopholis miniata)
Lyretail rockcod (Variola louti)
Potato bass (Epinephelus tukula)