Umuhlwa

© Chris Daly

Kulukhuni noma akusilula kukhweshisa/kususa umuhlwa kunekususa tintfwala, kwenta kuvikela leti tilwane letiphila kuletinye kubemcoka kakhulu. Umuhlwa muncane ngisho kunetintfwala, kulinganisa ngemamilimitha lalishumi kuya kumilimitha ngekululeka. Ngakoke kulukhuni kuwubona, ngaphandle nangabe tiyayaluka kumabala lamibalabala langemuva. Tintfwala tinetinyawo letisitfupha, imihlwa lemidzala kanye ne nymphs tinemilente lesiphohlongo bese tibungu tawo tinemilente lesitfupha. Incumbi yemacembu etilwane titindingilizi njengebhola, kanye nalokusaluswati lapho khona incenye yemlomo ikhona khona.

Tibukeka njani?

Basolwa labatsatfu labahlupha imfuyo yimihlwa lebovu (labatiwa ngekutsi yimuhlwa yetinkhukhu), imihlwa ye northern fowl kanye nemihla yemilente levalekile.
Imihlwa Lebovu isamphunga lomhloshana noma insundvu ngelibala, kepha iyangekubabovu lokhanyako noma luhlata losasibhakabhaka emva kwekutifaka ngengati. Letilwanyana ticitsa lilanga lato lonkhe tibhace emiseleni edvute nalapho tidla khona bese tihlasela tinyoni ebusuku.
Umuhlwa we Northern fowl imphunga noma imnyama ngelibala bese ticitsa imphilo yato yonkhe kulenyoni, kakhulu tigegelete indzawo lengena umoya. Tilwanyana letiningi tingenta tinsiba tibemunyama ngendzaba yekwehla kwemihlwa kanye nemacandza.
Akufani nemuhlwa we Northern fowl kanye nemuhlwa lobovu, umuhlwa lobasemilenteni levalekile uhlasela imilente yetinyoni.

Timphawu tetilwanyana letingaphili?

Lomkhuba wekumunya ingati yalemihlwa lebovu kanye nenorthern fowl ingavusa tinyoni bese tikhokha ianaemia leyiyingoti, ngetinyoni letineticholo letiphaphatsekile kanye nesikhumba lesifincene. Letinyoni tingahle tinciphe emtimbeni phindze tiyashesha kutsatsela letinye tifo. Tinsiba tetinyoni letitselelekile tingabukeka ngatsi tinetsiwe/timanti, tondzile futsi tipheshiwe, lengalesinye sikhatsi kutimikisela ekudvonsweni kwetinsiba kanye nesikhumba lessibovu lesingatsi sidvonsiwe.
Umuhlwa wasemilenteni levalekile igubha ngaphansi kwesikhumba salemilente kanye netinyawo, lokwenta kushisa kanye nehwayeka. Natinganakekelwa letinyoni kungenta kutsi tichute noma tife.

Translated by Phindile Malotana