Mites in Poultry

Kunzima khulu ukuqeda umhlobo lo weenunwana ezimunya iingazi, begodu lokho kwenza bonyana ukuzikhandela kuqakatheke khulu. Umhlobo lo weenunwana mncani kunobusayisayi, uhluka phakathi kwetjhumi lesilinganiso esimalimitha ukuyela elimimitheni ngobude.
Kunzima khulu ukuthi uwubone, ngaphandle kwalokha nazikhamba lapho kunomkhanyo omnengi.
Njengombana ubusayisayi bunemilenze esithandathu nje, iinunwananezi ziba nemilenze ebunane nasele zizidala begodu isibungu sazo siba nemilenze esithandathu. Imihlobazo eminengi ibumbeke njengebholo, begodu zinencenye eyibonakala njenge siqu lapho umlomo uvame ukuba khona.

Zinjani nawuziqalileko?

Imihlobo emithathu engemikhulu ehlukumeza khulu iinkukhu ngebovu (red mites) bezaziwa nangokuthi ngezeenkukhu, i-northern fowl mites ne-scaly leg mites.
Ama-red mites anombala omlotha okumhlotjhana, kodwana aba nombala obovu okukhanyako ngemva kokumunya ingazi ngokukwaneleko. Inunwana le iqeda ilanaga layo loke izifihle hlangana namaphadlhuka eduze ngendlela ekungakghonakala ngayo nalapho imunya khona bese isahlela iinkukhu ebusuku.
Ama-Northern fowl mites zinombala omlotha nofana onzima begodu ziqeda ipilwazo yoke zisekukhwini, kanengi magega nesitho sokukhupha uthuvi. Ukwanda kwazo kungabangela bonyana iinsiba zigcine sele zinombala onzima njengombana zizobe zibelelela khonapho.
Ngokuhlukileko nawuqathanisa i-Northern fowl mites ne-red mites, i-scaly leg mites ilimaza imilenze yeenkukhu kwaphela.

Amatshwayo weentjhabalalisi?

Ukumunya kweenunwana ezimbilezi i-red mites and northern fowl mites kungabangela bonyana iinkukhu zibe buthakathaka bezigcine sele zikhiqiza amagcikwana nofana i-anaemia, ngokuthi iinkukhu zigcine sele zinesidlhogoriya nesilevu esifipheleko. Iinkukhu zingehla nemzimbeni bezibe buthakathaka zigcine zibanjwa lula malwele.
Iinsiba zekukhu esahlelweko ziyahlangahlangana, iyahlubeka begodu lokho kuvame ukurholela ekuhlubekeni kweensiba nokwenza isikhumba sigcine sele sibovu.
Umhlobo we-Scaly leg mites wemba bewubhace ngaphasi kwesikhumba yemilenzeni neenyawo, zibangela ukuvuvuka nokuba makghwakghwa. Iinkukhu ezingalatjhwako zingagcina sele zingasakhambi beziphethe ngokufa.

Translated by Johannes Nkosinathi