Tinkinga Tekunakekela Kute Mfuyo

© Chris Daly
Tinkhukhu tingabonakala njengetilwane letijabulile noma letinenhlanhla, kepha kukhona indlela lenkhulu yeticu letingenta titsikameteke iphindze itente tibe butsakatsaka kakhulu kuletifo.

Kudla ne Manti

Kutipha kungenta inking uma kungasiko kuningi kahle, uma kungatfolakali, kunemncintiswano lomkhulu ekutipheni kudla, tindlela tekudla ticolisekile kakhulu noma ti course, noma lokudla kuneluswayi loluningi. Lokunye kwaloku kungaba nekungalungi ekudleni. Lokungenta letinyoni tibe nemandla lamancane kususa letifo. Kudla lokukhuntsile nako kutfwala tintfo letinephoyizini lokungacindzetela lamasotja aletinyoni.

Kona loko lokufanako uma tinyoni tingakhoni/tingenandlela yekutfola emanti lamaningi, noma nangabe lamanti ashisa kakhulu noma amanti elizinga leliphansi. Ngekuya kweNhlangano ye Temfuyo la Ningizimu Afrika, koma kakhulu akudali tinkinga kuphela kepha kuphindze komise ema respiratory tracts yetinyoni, kunciphisa lokucindzeteleka kwesifo lesenta iorganism. Emanti langcolile nawo ayingoti ngoba angatfwala tinhlobo letiningi tetifo letenta iroganism kanjalo neligciwane lelingacekisa/litsambise indlela yemasotja.

Simo Setintfo

©Chris Daly

Kukhanya nako kungaba yinkinga uma letinyoni tingenaso sikhatsi sekutfola bumnyama sekuphumula. Ngekusho kwel Litiko Letemphilo Mhabawonkhe, tinyoni tiyadzinga kunikwa sikhatsi lesenele sekutsatsa/sekumukela simo sebudze belilanga ngetikhatsi letehlukene tetigaba tekukhicita kanjalo nasekuhambeni kwa onkhe malanga kusuka ebumnyameni kuya ekukhanyeni phindze ekukhanyeni kuya ebumnyameni. Kukhanya kumele kube dispered, kungabi nemacashata alokumnyama emkhatsini, kwentela kuvikela kugcwala etindzaweni letikhanyako.

Timo telitulu kanye nelizinga lemoya kungaba yinkinga nako. Kungaba ncono kukhetsa tinhlobo letikhokha ncono ngaphansi kwetimo letifutfumele tesimo selitulu, njengaletinye tinhlobo tasemakhaya noma kelukelwane, uma tinyoni tikhokhwa ngaphandle esigodzini lesivama kufutfumala. Kunakekela lokungetekile kumele bese kuyatsatfwa kwentela kutsi letinyoni titfole indlela leyenele yemtfunti kanye nemanti phindze tivikeleke ekushiseni kuze tingabi nesisindvo lesingasiso ekudleni.

Tinkinga tekubandza tinendlela lengasiyo emphilweni yenyoni, ngoba yenta kutsi letinyoni tidzinge emandla lamaningi kuze tihlale tifutfumele. Indlela lelula yekubona kutsi tinyoni titfola inking yekushisa noma kubandza, kutsi kubukwe indlela letiphila ngayo. Tinyoni letiva kubandza tihlala ndzawonye tente sicumbi kwentela kutsi tishisisane.

Tingaphindze tidle inyama kakhulu ngendlela lengakajwayeleki kwentela kutfola lamandla letiwalahlile kwentela kutfola kufutfumala. Tinyoni letilinywatwa tinkinga tekushisa tibese tiyadzakwa bese atisakhoni kuphefumula. Tiphakamisa timphiko tato bese tiyakhwesha kuletitinye tinyoni kwentela kuhlala tipholile phindze tingaba lethargic.

Tinkinga tekushisa lokutsite kungenta kutsi tisheke tiphindze tibanjwe kuzizitela kwemtimba. Uma tikhicitwa etindlini temfuyo, kulawula simo kungentiwa kukhuliswe kuphindze kuncishiswe tindlela tekushisa nekubandza netigaba tesivuvu. Kunakekela lokutsite kuyatsatfwa kwentela kuvikela ngetulu noma ngaphansi kwetikhala. Lelichinga kutsi kuletseke tikhala letenele kwentela kuvumela umoya uhambahambe, kepha ngasosona lesikhatsi lesifanako kuvikela lokuhlungiwe.

Kususa umoya longalungi emibhedezeni, kuchubela etigabeni letisetulu te ammonia phindze kugucukele ekuchubeni simo sengoti lesisetulu sesifo. Uma timo kulendlu yemfuyo tomile kakhulu, kukhona litfuba lelikhulu kutsi letinyoni tingaba nekucansulwa litfuli.

Kubonakala Etifeni kanye Netifo Letenta Emagciwane

Indlela lembi ye sanitation noma kugadvwa kwe tilokatane kungenta tinkinga ngekuveta tinyoni etinyonini tesiganga, emagundvwane, emagundvwane lamancane nma timphungane. Letitilwane atihluphi tinyoni kuphela, kepha tiphindze tiletse sifo lesikhulu lesiyingoti. Tinyoni tingaba nenkinga ngoba tiyagula, lekushiwo ngekutsi yinkinga yekungabi kahle engcondvweni. Kunciphisa lena nkinga phindze kuvikeleke kuhlangahlangana, tinyoni kumele tinakwe ngekushesha lokuphangisako.

Sikhala Sato kanye neMphatfo

©Chris Daly
Sikhala singaba yinkinga uma tinyoni tigcwele, lekungenta kutsi kube nekukhula kwekujamelana ngekudla nangemanti kanjalo nekujamelana. Tinyoni tingaphindze tibe nenkinga umatibanjiwe, tiphetfwe noma tiphiliswa. Bakhiciti kumele bese balungisa indlela yekubanjwa kwaletinyoni ngebunono kwentela kuciniseka kutsi ayinankinga.

Tindlela Tetinkinga

Letimphawu letilandzelako timphawu letikhomba kutsi tinyoni tingagcilateka ngato:

Kubanelulaka kanye nekulwa
Kushayana ngetimphiko noma ngekushayisana/kungcundzana
Kushintsha ngekudla – tinyoni tidle kakhulu noma kancane kunenjwayelo
Kubabete emandla noma tinyoni tibe nekuvilapha
Kuncipha emtimbeni
Kukhokha licandza ngekukhicita ngesigaba
Tifo

Translated by Phindile Malotana