Soapfish
Imfishi yensipho

© Johan Boshoff

Ligama

Soapfish (Imfishi yensipho) [Grammistidae]

Linani

Ingangemashumi lamane emasentimitha, silinganiso silishumi nesihlanu ngemasentimitha.

Kutiveta

Umtimba wato ucinile futsi ucindzetelekile. Umlomo wato mukhulu uchubekela emhlatsini wangaphansi. Imisila ivama kubayindingilizi. Netimphiko letingaphambili tiyindingilizi nato. Libala lihlukana kusuka kuluhlata losasibhakabhaka lelikhanyako lelinamtfubi longemalayini loya kumnyama namhlophe noma isiliva kanye naluhlata losasibhakabhaka.

Satiso setintfo

Umndeni lomncane we Grammistidae ufaka tinhlobo letisikhombisa kanye nemacembu etilwane letimashumi lamabili nesiphohlongo. Ngumndeni wemacembu. Umatikhatsatekile/tikwatile tikhokha lokusaphoyizini emtimbeni lokwakha lokusansipho ngetulu kuye emantini. Tibhaca ngephansi kwalokulengako. Incumbi yetilwane titingela ngesikhatsi sakusihlwa/ebusuku. Tiphindze tibonwe titingela timfishi letinkhulu. Tisakateke kakhulu emantini lavulekile emifula/elwandle.

Kudla kwato

Tidla timfishi letincane kanye netilwane letitfolwa ngetulu kwemanti.

Kusakateka

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letinelwandle letishisako mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Goldribbon soapfish (Imfishiyensipho yeribhoni yegolide) - Aulacocephalus temminckii
Sixstripe soapfish (lilayinilesitfupha lemfishiyensipho) - Grammistes sexlineatus
Snowflake soapfish (imfishiyensipho yafulaha) - Pogonoperca punctate