Soapfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Soapfish

Igama lesayensi

Grammistidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amane, ubuncani bazo ziba masenthimitha alitjhumi nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba oqinileko wamahlangothi apataleleko. Inomlonyana omkhulu kanye nencenye yomhlathi ephasi ebanzi. Imisilazo ivamise ukubarondo. Ilungu ethayangalo lesifubeni nalo lorondo. Imibalazo ihluka ukusuka kohlaza okukhanya khudlwana kanye nemida esarulana ukuya konzima kanye nemhlophe nofana esiliva kanye nohlaza sasibhakabhaka.

Ilwazi Elivamileko

Umndenazo omncani wama-Grammistidae wakhiwe mikhakhazo elikhomba kanye nemihlobazo ematjhumi amabili nobunane. Zimndeni womhlobo wama-groupers. Nazithukileko zikhupha amanzana ayitjhefu ukusuka emizimbenazo, enza igwebu begodu afane nesibha nakawela ngemanzini. Zizifihla ngaphasi kwezinto ezilengako. Imihlobazo eminengi izuma ebusuku. Kesinye isikhathi zinokubonakala zizuma nefesi ekulu. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimfesana ezincani kanye nemihlobo yeenlwanyana ezithayako.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Goldribbon soapfish (Aulacocephalus temminckii)
Sixstripe soapfish (Grammistes sexlineatus)
Snowflake soapfish (Pogonoperca punctata)