Seamoth
Umuhla waselwandle

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Seamoth (Umuhla waselwandle)

Ligama lesayensi

Pegasidae

Linani

Ingangelishumi nakutsatfu ngemasentimitha, silinganiso simasentimitha lalishumi.

Kutiveta

Tinemtimba lopatalele, tivalwe ngematsambo lahlangene. Emaphiko lamakhulu langasesifubeni/emabeleni lanika lomtimba kuma lokunemakona lamatsatfu. Yindze ‘imphumulo’ kanye nemsila losemkhatsini kuya kulomudze. Libala nsundvu losigadla/lomacashata kanye namhlophe lonalokumnyama lokumibhalo. Tingashintja libala.

Satiso setintfo

Umndeni we Pegasidae ufaka tinhlobo letimbili nemacembu etilwane letisihlanu. Titfolwa ngemacembu/ngatimbili embhedzeni welwandle emkhatsini wetimvutfu tematje lagamukile kanye nasetindzaweni letinesihlabatsi. ‘Tihamba’ eluphikweni lwesicu selitsambo lolutsambile lolusakateke kabanti. Sisila sinelitsambo leliyindingilizi, lekuyenta ibelula kunyakata. Umlomo lobumbekile usetjentiselwa kumunya tilwane emigodzini yato. Tisakateke emantini lasemifuleni levulekile/elwandle.

Kudla kwato

Tidla tibungu kanye naletinye tilwane letincane letite imigogodla.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza naselwandle lolusetindzaweni letishisako wonkhe umhlaba.

Tilwane letatiwako

Seamoth (Umuhlwa waselwandle) - Eurypegasus draconis