Moray Eels

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Moray eels

Letinye Kulomndeni

Leopard, Green, Starry, Black cheek, Guinea fowl, Black blotched, Golden, Zebra

Ligama Lesayensi

Muraenidae

Linani

Ingemamitha lamane.

Kutiveta

Umtimba wato ucindzetelekile. Inemandla. Inemlomo lomkhulu lonelitinyo lolubuke emuva lelikhaliphile. Itetigogo. Ite timphiko ngasembili kwesifuba noma kwemabele. Timphiko letingetulu/emuva ticala ngemuva kwenhloko bese tichubekela ephikweni lwemsila kuya ephikweni letibunu. Libala lihluka kakhulu kusuka kulelimhlophe kuya kulelimnyama, ivame kuba nemacabhacabha/emabala.

Satiso Setintfo Tonkhe

Umndeni we Muraenidae ufaka tinhlobo letilishumi nesihlanu kanye nemacembu lamakhulu lamabili etilwane. Tivame kutfolwa emihomeni yematje noma ngephansi kwemawa. Titingela kakhulu ebusuku. Tiyakhona kuva liphunga. Tinemihlatsi ngasetindzaweni letingaselwimini, lekuyincenye yesibili yemihlatsi lebekeke kuchochocho lokusita ngekubamba inyamatane nekuyehlisela phansi ngalochochocho. Letinye tilwane tikhokha emafinyila ngetikhumba tato. Lokuluma kwe Moray eel kungahlupha ngekushesha ngenca yaleligciwane lelisematinyweni. Tisakateke emantini lavulekile.

Kudla Kwato

Tidla tinkhala, emashrimps, imfishi kanye nema octopus.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Giant moray eel
Gumnothorax javanicus
Honeycomb moray eel
Gymnothorax favagineus
Geometric moray eel
Sidereal grisea