Moray Eels

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Moray eels

Ezinye Zakwabo Emndenini

Leopard, Green, Starry, Black cheek, Guinea fowl, Black blotched, Golden, Zebra

Igama Lesayensi

Muraenidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe mamitha amane.

Ikambiso Yokufanisa

Umzimbayo upatalele emahlangothini. Inamandla. Inomlomo omkhulu kanye namazinyo abukhali aqale ngemuva. Isikhumba sayo asinawo amaphetjhana. Ayinazo izitho zokuthaya ezisesifubeni. Lezo zangemhlana zithoma ngemva kwehloko bezidlule umsila ukuyokuhlangana nezangaphasi. Imibalazo iyahluka ukusuka komhlophe ukuya konzima, kanengi ziba namacatjhazana.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Muraenidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nahlanu kanye nemihlobazo emakhulu amabili. Zivamise ukutholakala hlangana namaphadlhuka wamadwala nofana ngaphasi kwawo. Zizuma khulu ebusuku. Zinesiphiwo esihle sokuzwelela nokunukelela. Zineencenye zomhlathi, begodu umhlathi wesibili ovame ukululeka ukusuka ngemuva komphimbo nekungiwo oyisiza ngokubamba ukudla nokukudla ngokukwehlisa emphinjeni.
Eminye imihlobazo ikhipha amanzana ayingozi esikhumbeni sayo. Ukulunywa mhlobo lo kuvame ukuba nomthelela msinya khulu ngombana amazinywawo amumethe ingogwana. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinkala, ama-shrimps, iimfesi kanye nama-octopus.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.

Imihlobazo Ejayelekileko

Giant moray eel
Gymnothorax javanicus
Honeycomb moray eel
Gymnothorax favagineus
Geometric moray eel
Siderea grisea