Kobs

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Kobs

Ligama Lelinye Lelatiwako

Hardheads (Tinhloko leticinile/letilikhuni)

Ligama Lesayensi

Sciaenidae

Linani

Ingangemamitha lamabili, silinganiso singemasentimitha lamashumi lasikhombisa.

Kutiveta

Timfishi letimise kwendingilizi letindze. Luphiko lolusetulu ligubhile. Lilayini lelingasemaceleni lichazeka kahle futsi ngalesinye sikhatsi linemacabhacabha lamhlophe. Letinye tilwane tinencenye yemtimba lencane. Incumbi yato tisiliva ngelibala noma nsundvu. Ema kobs lanjalo/langanabala anebubendze lobumanyako.

Satiso Setintfo Tonkhe

Umndeni we Sciaenidae ufaka tinhlobo letimashumi lasikhombisa kanye nemacembu lamakhulu lamabili nemashumi lasikhombisa etilwane. Tenta umsindvo ngabochochocho noma umsindvo wemadramu ngaletimphiko tato umatibhukusha. Letincane tibanemaphiko ekucala lamakhulu ngemuva noma ngetulu. Letiyaluka ngetulu kwemanti titfolwa etindzaweni letinesihlabatsi kanye nasemifuleni levulekile. Tisakake emifuleni levulekile/elwandle.

Kudla Kwato

Tidla timfishi letincane kanye netilwane letite umgogodla letindanda ngetulu kwemanti.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlaba wonkhe kanye nasemantini laneluswayi lamasha.

Tilwane Letatiwako

Daga kob - Argyrosomus japonicus
Kob - Argyrosomus hololepidotus
Slender baardman - Umbrina ronchus