Kobs

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Kobs

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Drums, Croackers, Hardheads

Igama Lesayensi

Sciaenidae

Ubukhulu

Ikhula beyibe mamitha amabili, kuthi ezincani zibe masenthimitha amatjhumi alikhomba.

Ikambiso Yokufanisa

Mhlobo wefesi ede eyakheke njenge qanda. Isitho sokuthaya semhlana sibanzi ngokungakajayeleki. Inemida esemahlangothini begodu kesinye isikhathi ibanamacatjhazana. Ezinye zakwabo ziba nezitho ezibonakala kwanga ziindevu ezikhamba ngambili. Kanengi zibanombala osiliva nofana ozotho. Lezo ezinganamabala amanye zinokurhanyazela okubovana.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Sciaenidae wakhiwe mikhakhawo emajthumi alikhomba kanye nemihlobazo elikhulu namatjhumi alikhomba. Zivamise ukwenza itjhada elibuyelelweko elikorozako nofana elizwakala njengesigubhu ngezitho zayo ethayangazo. Amadzinyana abanesitho sokuthaya semhlana esikhulu. Zimhlobo ohlala phasi esithomeni samanzi, begodu zitholakala eendaweni eziyisanda kanye nangaphakathi magega namanzi. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimfesana ezincani kanye nemihlobo yeenlwanyana ezincani ezitholakala phasi esithomeni samanzi.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle epholileko kanye nakumathropika womhlaba begodu nemanzini ahlwengileko ziyatholakala kanye nemanzini anambitha itswayi.

Imihlobazo Ejayelekileko

Daga kob - Argyrosomus japonicus
Kob - Argyrosomus hololepidotus
Slender baardman - Umbrina ronchus