Knifejaw
Umhlatsi Losamukhwa

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Knifejaw (Umhlatsi Losamukhwa)

Ligama Lelinye Lelatiwako

Beakfish (Imfishi yemlomo lomncane)

Ligama Lesayensi

Oplegnathidae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi layimfica, silinganiso singemasentimitha lamashumi lasihlanu.

Kutiveta

Umlomo wayo ufana newemfishi lekutsiwa yi Parrot lendzala ngusona sicu lesibonakalako. Yakhiwa ngematinyo lahlangene. Ineluphiko lwasemuva loluphansi kakhulu. Ngasetibunu kanye neluphiko lwesibili lolusetulu/emuva kwakha umtimba lomise kwesikwele. Libala lisuka kusiliva lona mnyama loyakumphunga lotopele lonemibhalo/emacashata lamhlophe.

Satiso Setintfo Tonkhe

Umndeni we Oplegnathidae ufaka luhlobo lunye kanye nemacembu lasitfupha etilwane. Inetigogo letincane emtimbeni wonkhe. Tilwane letinemahloni letitfolwa ngephansi kwemanti ekuhambeni kwelilanga. Titingela kusihlwa/ebusuku natitingela kudla. Libala laletincane liyehluka kunalelo laletindzala/lesetikhulile. Tihlala emhlabatsini lonematje lamancane naletindvuna tishisise/tifukamele lamacandza.

Kudla Kwato

Tidla tilwanyana letitfolwa elwandle letinesigujana, tilwane letinemtimba lolula, urchins elwandle, lukhula lwaselwandle, tipontji kanye nema redbait.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye netindzawo letishisako letinelwandle mhlaba wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Banded knifejaw - Oplegnathus fasciatus
Cape knifejaw - Oplegnathus conwayi
Spotted knifejaw - Oplegnathus punctatus