Knifejaw

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Knifejaw

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Beakfish

Igama Lesayensi

Oplegnathidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimiths amatjhumi alithoba, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi amahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomlomo obumbeke njengewe-Parrot kezidala ngiwo efaniseka nehlukaniseka lula ngawo. Wakhiwe mazinyo apakeleneko. Inesitho sokuthaya sangemhlana esiphasi khulu. Isitho sokuthaya sangaphasi kanye nesangemhlana sesibili zenza umzimba ubumbeke njengeskwere. Imibalazo ihluka ukusuka kosiliva onamabala anzima ukuya kamlotha kanye namatshwayo amhlophe.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Oplegnathidae wakhiwe mukhakhawo owodwa kanye nemihlobazo esithandathu. Inamaphetjhana amancani akha isikhumba sayo agcwele umzimba woke. Kumhlobo onamahloni khulu, ngokuthi emini utholakale ngaphasi kwamaphadlhuka uzifihlile. Ukudla ikuzuma ebusuku. Imibala yamadzinyanazo iyahluka kuneyezidala. Zibekelela hlangana namatje kuthi eziduna kube ngizo ezifukamela amaqanda.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-barnacles, molluscs, sea urchins, seaweed, sponges kanye ne-red-bait.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.

Imihlobazo Ejayelekileko

Banded knifejaw - Oplegnathus fasciatus
Cape knifejaw - Oplegnathus conwayi
Spotted knifejaw - Oplegnathus punctatus