Goatfish

© Johan Boshoff

Ligama lelatiwako lemndeni

Goatfish

Ligama lesayensi

Mullidae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lasitfupha, silinganiso sengemasentimitha lamashumi lamatsatfu nesihlanu.

Kutiveta

Inemtimba lomudze loncama. Incenye yentfo lesakotini lengasendzaweni yinye yemlomo. Litsambo lesisila liyahhuka. Inetigogo letinkhulu. Ematsambo langasemuva noma ngetulu ahlukanisekile. Imibala iyehluka kusuka kusiliva kanye namnyama kuya kumtfubi lokhanyako.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Mullidae ufaka tinhlobo letintsatfu kanye nemacembu lamashumi lasihlanu nesihlanu. Tidla lokungetulu. Tisebentisa lolokusakotini ekufuneni kudla esihlabatsini. Phindze isetjentiswa kukhanga letinsikati ngesikhatsi sekutsandzana. Titfolwa ngemacembu lamancane natifuna kudla. Ngalesinye sikhatsi tiphekeletelwa nguletinye timfishi. Tihlala emantini lavulekile njengelwandle nemfula.

Kudla Kwato

Tidla tilwanyana letincane kanye nelikhula lelihlala etilwaneni, kufaka tibungu kanye netilwane tasemantini letondzile.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Blacksaddle goatfish - Parupeneus rubescens
Double-bar goatfish - Parupeneus bifasiatus
Flame goatfish - Mulloides vanicolensis