Goatfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Goatfish

Igama lesayensi

Mullidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi asithandathu, ezincani zakhona zimasenthimitha amatjhumi amathathu nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omude. Inendevana ezimatsikana emahlangothini womabili womlomo. Umsilayo uhlukaniseke njengeforogo. Amaphepha akha isikhumba sayo makhulu. Izitho zokuthaya zemuva zihlukene khudlwana. Imibalazo ihluka ukusuka kosiliva kanye nonzima ukuya kosarulana okukhanyako.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Mullidae wakhiwe mikhakhawo esithandathu kanye nemihlobawo ematjhumi amahlanu nahlanu. Zimhlobo edlela phasi esithomeni samanzi. Zisebenzisa iindevana zazo ukuzuma ukudla esandeni. Begodu izisebenzisela ukukara esikazi ngesikhathi sokuhlangana. Zitholakala ngemihlambi emincani nazizuma ukudla. Kesinye isikhathi ziphekelelwa ngezinye iimfesi ezitamelako. Zimhlobo obekelelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinlwanyana ezincani zangemanzini kanye nezinye eziphila hlangana neemilo zangemanzini, ekufaka hlangana imizoka neminye imihlobo.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Blacksaddle goatfish - Parupeneus rubescens
Double-bar goatfish - Parupeneus bifasiatus
Flame goatfish - Mulloides vanicolensis