Dorid Nudibranch

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Nudibranch – Typical Dorid

Ligama lato lelinye

Sea slugs

Ligama lesayensi

Doridina

Linani

Ingangemasentimitha lamshumi lasihlanu, silinganiso singemasentimitha lasikhombisa.

Kutiveta

Umtimba wayo umiswe kwemnenkhe lote sigogo. Ema Dorids anelinyawo lelikhulu phindze avame kubanemantle lelula. Lamabranchial noma tindlela tato tkuphefumula tiyabonakala ngemuva. Mabili ema rhinophores (noma tincenye temitimba letitsintseka malula) tingaphambili kwenhloko. Libala lihluka kakhulu, kusuka kulelimhloophe, lelimtfubi kanye naluphuti kuya kuleliluhlata losasibhakabhaka noma lelimnyama.

Satiso setintfo tonkhe

Ema Doridina ayincenye ye Opisthobranchia. Leligama lelitsi nudibranch lisho ‘kubangcunu kwencenye yemtimba yekuphefumula’. Leletiphefumula ngako kugegelete tibunu kantsi ngalesinye sikhatsi kuyehluka ngelibala kusuka emantle. Lebranchial kuletinye tilwane ingenteka sikhwama lesincane uma itfuswa.
Letinye tilwane tinephoyizini ngenca/ngendzaba yekudla letikutfolako. Hermaphrodites. Kukhicika kwaletinye titfo temtimba kungasendzaweni yangesekudla yentsamo, emakhikhi esidvodza ayafakelwa. Emacandza atalelwa ku mucous matrix (emacandza layiribhoni).

Kudla kwato

Tidla tipontji, ematje latsambile, sitjalo sasemantini kanye nema hydroids.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Gem sea slug (Chromodoris geminus)
Dorid sp (Nembrotha purpureolineata)
Spanish dancer (Hexabranchus sanguineus)