Dorid Nudibranch

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Nudibranch – Typical Dorid

Elinye igama ebizwa ngalo

Sea slugs

Igama lesayensi

Doridina

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amahlanu, ubuncani bazo ziba masenthimitha alikhomba.

Ikambiso Yokufanisa

Zinomzimba ofana nowekume kodwana onganaqephe. Imihlobo le ineenyawo ezikulu begodu zivame ukuba nesikhumba esibutjhelelezi. Iintunja ephefumula ngazo zibonakala kuhle ngemuva. Inezitho ezimbili zokunukelela nofana ukuzwelela ezingaphambili ehlokweni. Imibalazo ihluka khulu, ukusuka komhlophe, osarulana, kanye no-oretji ukuya kohlaza nofana onzima.

Ilwazi Elivamileko

Irhemo engelincani lama-Doridina liyincenye yama-Opisthobranchia. Igama elithi-nudibranch lihlathulula izitho ephefumula ngazo ezisebaleni. Izithwezi zivamise ukuba seduze nesitho ekhipha ngaso uthuvi begodu kesinye isikhathi ziyahluka ngemibala ukusuka esikhumbeni sayo. Izithwezi kesinye isikhathi zinokusitjhugulula sibe sikhwanyana nazithuselweko.
Ezinye zazo ziyingozi ngebanga lomhlobo wokudla ezikudlako. Zimhlobo okghona ukuba nobulili obuhlukahlukileko ngesikhathi sinye. Izitho zazo zobulili zisehlangothini lesidla lentamo, kuthi isikhwanyana sembewu yembeleko iyadluliseka. Amaqanda ziwabekelela phezu kwezinto ezide ezitholakala ngemanzini.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-sponges, soft corals, anemones kanye nama-hydroids.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.

Imihlobazo ejayelekileko

Gem sea slug (Chromodoris geminus)
Dorid sp (Nembrotha purpureolineata)
Spanish dancer (Hexabranchus sanguineus)