African Rhino
Bhejane

© Roger de la Harpe

Ligama

Bhejane

Setfulo

Leti tilwane tesifazane kulula kutibona ngalomlandvo wetitfombo tato Kanye netimphondvo letisetimongweni. Bo Bhejane banesibindzi lesikhulu kantsi futsi bayabonakala badla eceleli kwalapho kunemabhubesi khona, nalamabhubesi abukeka amangele. Laba labatingela letilwane ngibo labenta kutsi linani labo Bhejane lehle.
E Kruger National Park Bhejane Lomhlophe (Ceratotherium simum) uvela/ubonakala kakhulu endzaweni lelihlandze lesemkhatsini weSabie ne mfula lekutsiwa yi Crocodile Rivers, bese baba bancane ngase ndzaweni ye Shingwedzi ne Letaba. Bhejane lomnyama (Diceros bicornis) utfolakala endzaweni lenetihlahla letigwele phansi futsi netihlahla letindze letinelihlatsanyana southern Kruger emkhatsini weSkukuza ne Pretoriuskop Kanye nase mzansi lowehlela eSabie eceleni kwelibholoho lekutsiwa yi Crocodile Bridge.

Bo bhejane balala kuphi futsi balala kanjani?

Bo Bhejane balala bemile noma balale phansi futsi bangalala emahora lasiphohlongo ngelilanga etikhaleni letimbili. Bangatfolakala batsatse sitfongwana lesincane ngephansi kwesihlahla makushita kakhulu ngalelolanga, kepha nabalala butfongo lobudze, balala phansi bagoce tinyawo tabo kancane ngasendzaweni yinye. Balala butfongo lobudze lokwenta kutsi kube lula kubatingela noma kubatfumba.

Bhejane utipholisa njani?

Ngesikhatsi kushisa ngalelolanga Bhejane uvame kuphumula emtfuntini noma atfole ludzaka lolunetihlahlana noma timbale letincane. Loludzaka alumenti aphole nje kuphela kepha luphindze luvikele lesikhumba ekutfoleni tilwanyana letinye Kanye naselangeni. Bo Bhejane bavama kunyakata kakhulu ngetikhatsi takusihlwa nase kupholile futsi kuhlaleka. Baphindze banatse emanti noma ngangusiphi sikhatsi.

Luphondvo labhejane lakhiwe ngani futsi lumcoka leni?

Luphondvo lwa Bhejane alwakhiwanga ngetinwele tekwakhiwa njengoba kwakekwacatjangwa kepha kwasetjentiswa tintfo letiselucophelelweni lolusetulu njengalokwasetjentiswa nakwentiwa tingalo. Loluphondvo lubukelwe kusetjentiselwa tidzingo tekulaphisa. E Yemen loluphondvo lusetjentiselwa kwakha umukhwa lomncane lokhaliphili lonesibambo loniketwa bafana labancane labatsatsa sigaba sebudvodza.

Yini umehluko emkhatsini wa bhejane lomnyama nalo mhlophe

Kute umehluko wemibala emkhatsini waletilwane letimbili, ngalelibito la Bhejane Lomhlophe livela ngendlela yebubanti bemlomo. Umlomo wa Bhejane lomnyama ume njengelihhuka uhlukile kulowo waBhejane lomhlophe lobanti. Bhejane lomhlophe udla lokusakhula bese Bhejane lomnyama ubuka kucala ngendzaba yekutsi kuma kwemilomo yabo akufanani. Kuphindze kubekhona umehluko ngelinani lebukhulu njengoba Bhejane lomhlophe anguye lomkhulu emkhatsini wabo bobalili labo Bhejane.