Aeolid Nudibranch

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Nudibranch - Typical Aeolid

Ligama lato lelinye

Sea slug

Ligama lesayensi

Aeolidina

Linani

Ingangemasentimitha lalishumi nesihlanu.

Kutiveta

Inemtimba loncama lonecerata (lugalo lolugana nentsambo) nebudze lobehlukene. Ema Rhinophores madze kakhulu nencenye yemtimba lendze lelula ngephansi. Libala lihluka kusuka kumphunga lokhanyako noma lelimhlophe leliya kuluhlata losasibhakabhaka lokhanyako kanye luphuti.

Satiso setintfo tonkhe

Le Aeolidina yincenye ye Opisthobranchia. Leligama lelitsi nudibranch lisho kubangcunu kwencenye yekuphefumula’. Ema Aeolids abutsa ema emanematosist (emadvonsi etinhlayiya) kusuka ekudleni letikudlako (hydroids) bese tiwagcina kulecerata kwentela kutivikela.
Tingayaluka ngekushesha. Kukhicika kwencenye yemtimba kungasendzaweni lengasekudla yentsamo, emakhikhi noma tipatji tesidvodza tingatfunyelelwa. Emacandza angatalelwa ku mucous matrix (emacandza laneribhoni).

Kudla kwato

Tidla tipontji, ematje lalula/latsambile, ema anemones kanye nehydroids.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe nasetindzaweni letishisako nasetindzaweni letishisako nelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Dragon nudibranch (Bornella anguilla)
Spanish shawl (Flabellina iodinea)
Aeolid sp (Pteraeolidia ianthina)