Aeolid Nudibranch

© Johan Boshoff

Igama londenazo ekijayelekileko

Nudibranch – Typical Aeolid

Elinye igama elijayelekileko

Sea slug

Igama lesayensi

Aeolidina

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha alitjhumi nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omatsikana onemalungu akheke njengemino wobude obungalinganiko. Ihlokwazo ineencenye ezikhamba ngambili ezide ezikkhambisana nencenye eyinyama enganamathambo ngaphasi kwazo. Imibalazo ihluka ukusuka komlotha okukhanyako nofana omhlophe ukuya kohlaza okurhanyazelako kanye no-ornetji.

Ilwazi Elivamileko

Irhembo elincani lama-Aeolidina liyincenye yama-Opisthobranchia. Igama elithi-nudibranch lihlathulula amalungu azintunja zokukhipha umoya asebaleni. Zibuthelela ubungozi bazo nayilumako ekulumako ukusuka ekudleni ezikudlako begodu zikubulunga ngaphakathi kwelungu elisemhlana nofana ehlangothini ukwenzela ukuzivikela.
Zikghona ukhamba msinyazana khulu. Izitho zazo zobulili zisehlangothini lesidla lentamo, kuthi isikhwanyana sembewu yembeleko iyadluliseka. Zibekelela amaqanda phezu kwezinto ezide ezitholakala ngemanzini.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-sponges, soft corals, anemones and hydroids.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.

Imihlobazo ejayelekileko

Dragon nudibranch (Bornella anguilla)
Spanish shawl (Flabellina iodinea)
Aeolid sp (Pteraeolidia ianthina)