Mehlahla ya Mo Mapungubwe National Park

Go Ya Ka Lebelo

©Jacques Marais
Go sepela ka lebelo magareng ga dinkgwethe tša go se tlwaelege tša mohlare wa mmušo - Baobab – mo ditseleng tša ditšhila le ditšhila, matlapa, le mehlala e tee ya santa dira gore go namela thabeng ka paesekela kgahliše.

Go Sepela

©Roger de la Harpe
Sepela mo godimo ga mohlare mo polatefomo ya go lebelela, fa pono ya go kgahliša ya Noka ya Limpopo go ya boagišane bja Zimbabwe le Botswana moo letlapeng la mohlaba la amber le golago gona ka maatla kgahlanong le bogomapono. Go ka ba le leeto la hlahlilwego go sepela go ya disaeteng tša bokgabo bja leswika, lefelo la bohwa bja Mapungubwe, mehlala ya dinosaur goba baobab e kgolo.

Go Otlela

©Jacques Marais
Ditsela tše ka bago 35km ka gare ga phaka di loketše difatanaga tše tlwaelegilego, eupša go fihlelelwa go 100km dikoli kamoka tše kgolo di kgone go tšena. Gopola go tlatša mo Alldays goba Musina bjalo ka ge o ka se kgone go reka petrole mo phakeng.

Go Bogela Dinonyana

©Shem Compion
Popo ya letlapa le mohlaba, Mopani woodlands le sethokgwa sa moswananoši sa riverine gomme mehlare ya baobab e bopa mehutahuta ya mafelo a bodulo ka moo batho ba ba bogelago dinonyana ba ka swayago mehuya ye 400, go swana le kori Bustard, Tropical Boubou le le leribiši.Translated by Lebogang Sewela